Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 11 juni 2024

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
C. Haveman-Regeling

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. 


  Afwezig zijn:
  Raadsleden Mulder (PvdA), Logtmeijer (PvdA) en Daan (BGL)

  00:27:32 - 00:28:19 - Ina Haveman
 2. 2

  Besluit

  Raadslid Hoorn (CPB) dient een motie vreemd aan de orde aan. Deze wordt als agendapunt 6.4 op de agenda gezet, na het laatste bespreekpunt. Raadslid Homan geeft aan geen zienswijze in te zullen dienen op agendapunt 6.3 financiële stukken van Omgevingsdienst IJsselland, in tegenstelling tot berichtgeving in de politieke markt van 4 juni. Agendapunt 6.3 wordt hiermee een hamerstuk.


  Hiermee wordt de agenda vastgesteld.

  00:28:10 - 00:28:19 - Ina Haveman
  00:28:19 - 00:28:31 - Gidion Hoorn
  00:28:31 - 00:28:41 - Ina Haveman
  00:28:41 - 00:28:51 - Erik Homan
  00:28:51 - 00:39:30 - Ina Haveman
 3. 3

  In een openbare vergadering van de gemeenteraad kan gedurende maximaal 5 minuten gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. In de raadsvergadering kan, in tegenstelling tot de Politieke Markt, uitsluitend worden ingesproken over geagendeerde onderwerpen. Als u van het spreekrecht gebruik wenst te maken, dan kunt u dit tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12.00 uur kenbaar maken bij de griffie.

  Besluit

  Er zijn geen insprekers

  00:29:14 - 00:39:30 - Ina Haveman
 4. 4

  00:29:20 - 00:39:30 - Ina Haveman
 5. 4.1

  Raadsvoorstel 2024/5

  Besluit

  De raad besluit unaniem (24 stemmen):


  1. De heer J.J. Mastwijk uit Hoogeveen, onder dankzegging eervol ontslag te verlenen als lid, tevens voorzitter van de Rekenkamer Steenwijkerland,
  2. De heer K.H. Odink uit Nieuwleusen, voor een periode van zes jaar, met ingang van 1 juli 2024 te benoemen tot lid, tevens voorzitter van de Rekenkamer Steenwijkerland.


  De beediging van de heer Odin en het afscheid van de heer Mastwijk zal na het zomerreces plaatsvinden.

  00:29:25 - 00:39:30 - Ina Haveman
 6. 5

  00:30:04 - 00:39:30 - Ina Haveman
 7. 5.1

  Raadsvoorstelnummer 2024-RAAD-00033
  Portefeuille Smit

  Besluit

  De raad besluit unaniem (24 stemmen):
  1. Het ontwerpbestemmingsplan Kuinre - Overhavendijk, Oostzijde als vervat in
  NLIMRO1708KREoverhavendijkBP-ON01, met bijbehorende toelichting, regels en bijlagen met inachtneming van de nota van wijzigingen, gewijzigd vast te stellen.
  2. Nota van wijzigingen Kuinre - Overhavendijk, Oostzijde vast te stellen.
  3. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan.

  00:30:20 - 00:39:30 - Ina Haveman
 8. 5.2

  Besluit

  De raad besluit unaniem (24 stemmen):
  1. In te stemmen met de in de 'Nota van wijzigingen bestemmingsplan Wagenweg 1 en Lindedijk 1a Kuinre’ vervatte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan en deze nota vast te stellen.
  2. De ingediende zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan conform de 'Reactienota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Wagenweg 1 en Lindedijk 1a Kuinre’ van een reactie te voorzien en deze reactienota vast te stellen.
  3. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Wagenweg 1 en Lindedijk 1a Kuinre’ als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1708.KREWagen1Linde1aBP-ON01, met de bijbehorende regels, verbeelding en bijlagen, met inachtneming van de onder beslispunten 1 en 2 bedoelde nota’s, gewijzigd vast te stellen.
  4. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen.
  5. Het gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan ‘Wagenweg 1 en Lindedijk 1a Kuinre’ met bijbehorende stukken op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend te maken.

  00:31:13 - 00:39:30 - Ina Haveman
 9. 5.3

  Voorstelnummer 2024-RAAD-00034
  Portefeuillehouder Jongman

  Besluit

  De raad besluit unaniem (24 stemmen):
  1. In te stemmen met het wijzigingsbesluit van de gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland.
  2. In te stemmen met het wijzigingsbesluit van de gemeenschappelijke regeling
  Omgevingsdienst.
  3. In te stemmen met het wijzigingsbesluit van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland.
  4. In te stemmen met het wijzigingsbesluit van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland.

  00:32:41 - 00:39:30 - Ina Haveman
 10. 5.4

  Raadsvoorstelnummer 2024-RAAD-00040
  Portefeuille Jongman

  Besluit

  De raad besluit unaniem (24 stemmen):
  Kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2023 van het Regionaal Service Team (RSJ) IJsselland.

  00:33:26 - 00:39:30 - Ina Haveman
 11. 5.5

  Voorstelnummer 2024-RAAD-00045
  Portefeuille Jongman

  Besluit

  De raad besluit unaniem (24 stemmen):
  1. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2023 van de GGD IJsselland.
  2. In te stemmen met de voorgestelde aandachtspunten op de Jaarstukken 2023 van de GGD IJsselland ter bespreking voor het algemeen bestuur op 11 juli 2024.
  3. Kennis te nemen van het concept Programmabegroting 2025, inclusief de meerjarenraming 2026- 2028 van de GGD IJsselland.
  4. Geen zienswijze in te dienen op het concept Programmabegroting 2025, inclusief de meerjarenraming 2026-2028 van de GGD IJsselland.

  00:34:05 - 00:39:30 - Ina Haveman
 12. 5.6

  Voorstelnummer 2024-RAAD-00035
  Portefeuille Bats

  Besluit

  De raad stemt unaniem (24 stemmen):
  1. In te stemmen met de concept programmabegroting 2025 en geen zienswijze in te dienen.
  2. De hogere te betalen bijdrage voor de Veiligheidsregio IJsselland en de hogere te ontvangen huur te verwerken in de gemeentelijke begroting 2025 – 2028.

  00:35:05 - 00:39:30 - Ina Haveman
 13. 5.7

  Voorstelnummer 2024-RAAD-00044
  Portefeuille Scheringa

  Besluit

  De raad besluit unaniem (24 stemmen):
  Een positief advies uit te brengen op het voornemen van het college om een vergunning te verlenen voor het realiseren van drie (3) zonnecarports aan de Gagelsweg 25 in Steenwijk (Sportcentrum De Waterwyck).

  00:27:32 - 00:28:19 - Ina Haveman
  00:28:19 - 00:28:31 - Gidion Hoorn
  00:28:31 - 00:28:41 - Ina Haveman
  00:28:41 - 00:28:51 - Erik Homan
  00:28:51 - 00:39:30 - Ina Haveman
 14. 5.8

  Voorstelnummer 2024-RAAD-00041
  Portefeuille Jongman

  Besluit

  De raad besluit unaniem (24 stemmen):
  1. Kennis te nemen van de Centrumregeling beschermd wonen & maatschappelijke opvang regio IJssel-Vecht.
  2. Geen zienswijze in te dienen over de Centrumregeling bij het college van burgemeester en wethouders van Steenwijkerland.

  00:36:07 - 00:39:30 - Ina Haveman
 15. 5.9

  Voorstelnummer 2024-RAAD-00036
  Portefeuille Scheringa

  Besluit

  De raad besluit unaniem (24 stemmen):
  1. In gebieden waar met de huidige inzamelende organisaties overeenstemming is bereikt een minicontainer voor oud papier in te voeren.
  2. Bij specifieke situaties, zoals de hoogbouw, woningen zonder tuin en waterdorpen te kiezen voor maatwerk.
  3. Akkoord te gaan dat het college met de huidige papier inzamelende organisaties een contract afsluit voor tien jaar, waarin wordt geregeld dat de huidige vergoeding in stand blijft zolang daar een tegenprestatie voor wordt geleverd.
  4. De eenmalige extra kosten van € 90.000 te dekken uit de egalisatievoorziening reiniging

  00:36:33 - 00:39:30 - Ina Haveman
 16. 5.10

  Voorstelnummer 2024-RAAD-00043
  Portefeuille Harmsma

  Besluit

  De raad besluit unaniem (24 stemmen):
  1. Kennis te nemen van het voornemen om de sportvelden (hockey, korfbal en hondenschool) volgens scenario 1 in te richten waarmee een investering is gemoeid van € 985.000.


  2. Het beschikbaar stellen van dit bedrag en de financiële consequenties die hieruit voortvloeien integraal af te wegen tijdens de behandeling van de Perspectiefnota 2024-2028, waarbij een deel van dit bedrag reeds aanwezig is, namelijk:


  € 685.000 voor de renovatie van de hockeyvelden;
  € 30.000 voor verduurzaming veldverlichting.

  00:37:27 - 00:39:30 - Ina Haveman
 17. 5.11

  Voorstelnummer 2024_RAAD_00042
  Portefeuille Jongman  Niet digitale bijlagen
  [](https://https://suite-steenwijkerland.onlinesmartcities.nl/decree/detail?id=63600&collapsedSidebar=false&decreetype=attachments# "Wijzig tekst")
  Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Steenwijkerland 2020:
  http://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR633278

  Besluit

  De raad besluit unaniem (24 stemmen):
  1. De maximale tarieven voor de persoonsgebonden budgetten beschermd wonen 2024 met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2024 vast te stellen.
  2. De maximale tarieven voor de persoonsgebonden budgetten (Pgb) beschermd wonen in het vervolg jaarlijks door het college te laten vaststellen en de ‘Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Steenwijkerland’ hiervoor op het onderdeel "regels voor Pgb" (artikel 12) aan te passen.

  00:38:26 - 00:39:30 - Ina Haveman
 18. 6

  00:39:12 - 00:39:30 - Ina Haveman
 19. 6.1

  Voorstelnummer 2024-RAAD-00039
  Portefeuillehouder Harmsma
  Ingeschatte bespreektijd: 30 minuten ( 2 minuten per fractie/ 6 minuten college)

  Besluit

  GroenLinks dient de motie - SDG's en de generatie van de toekomst - in. De raad gaat in debat. 


  Het raadsbesluit wordt in stemming gebracht.
  De raad besluit unaniem (24 stemmen):
  1. De uitgangspuntennotitie voor de actualisatie van de omgevingsvisie vast te stellen.
  2. Het participatieplan, gerelateerd aan de omgevingsvisie, vast te stellen.


  Daarna wordt de motie in stemming gebracht. De motie wordt met 4 stemmen voor (GL 1,PvdA 2, D66 1) en 20 stemmen tegen (BGL 7, CPB 5, VVD 3, CDA 2, CU 2, VE 1) verworpen.

  00:39:19 - 00:39:30 - Ina Haveman
  00:39:43 - 00:42:49 - Stephanie Geurtz
  00:42:50 - 00:43:03 - Ina Haveman
  00:43:03 - 00:43:18 - Stephanie Geurtz
  00:43:19 - 00:43:29 - Ina Haveman
  00:43:29 - 00:44:17 - Erik Homan
  00:44:17 - 00:44:18 - Ina Haveman
  00:44:18 - 00:45:25 - Stephanie Geurtz
  00:45:26 - 00:45:30 - Ina Haveman
  00:45:31 - 00:46:44 - Aletta Makken
  00:46:44 - 00:46:49 - Ina Haveman
  00:46:49 - 00:48:12 - Stephanie Geurtz
  00:48:12 - 00:48:19 - Ina Haveman
  00:48:19 - 00:49:20 - Jantina Drijfhout-Alkema
  00:49:20 - 00:49:24 - Ina Haveman
  00:49:25 - 00:50:07 - Stephanie Geurtz
  00:50:08 - 00:50:10 - Ina Haveman
  00:50:10 - 00:50:21 - Jantina Drijfhout-Alkema
  00:50:21 - 00:50:22 - Ina Haveman
  00:50:22 - 00:51:36 - Stephanie Geurtz
  00:51:36 - 00:51:49 - Ina Haveman
  00:51:49 - 00:53:16 - Wim Brus
  00:53:16 - 00:53:24 - Ina Haveman
  00:53:24 - 00:53:44 - Helmich Ruitenberg
  00:53:44 - 00:53:46 - Ina Haveman
  00:53:46 - 00:54:56 - Stephanie Geurtz
  00:54:57 - 00:54:58 - Helmich Ruitenberg
  00:54:58 - 00:55:38 - Ina Haveman
  00:55:39 - 00:56:11 - Erik Homan
  00:56:12 - 00:56:17 - Ina Haveman
  00:56:17 - 00:56:30 - Stephanie Geurtz
  00:56:32 - 00:56:35 - Ina Haveman
  00:56:36 - 00:57:56 - Mans Loman
  00:57:56 - 00:57:58 - Ina Haveman
  00:57:58 - 00:58:06 - Mans Loman
  00:58:06 - 00:58:07 - Ina Haveman
  00:58:07 - 00:58:24 - Stephanie Geurtz
  00:58:24 - 00:58:27 - Ina Haveman
  00:58:27 - 00:59:24 - Stephanie Geurtz
  00:59:24 - 00:59:27 - Ina Haveman
  00:59:27 - 00:59:35 - Mans Loman
  00:59:36 - 00:59:37 - Ina Haveman
  00:59:37 - 01:00:36 - Stephanie Geurtz
  01:00:37 - 01:00:39 - Ina Haveman
  01:00:39 - 01:02:00 - Steven Bunt
  01:02:01 - 01:02:05 - Ina Haveman
  01:02:05 - 01:02:41 - Helmich Ruitenberg
  01:02:41 - 01:02:44 - Ina Haveman
  01:02:44 - 01:03:54 - Stephanie Geurtz
  01:03:55 - 01:03:59 - Ina Haveman
  01:03:59 - 01:04:11 - Helmich Ruitenberg
  01:04:12 - 01:04:20 - Ina Haveman
  01:04:20 - 01:05:43 - Emmy Elgersma
  01:05:44 - 01:05:46 - Ina Haveman
  01:05:46 - 01:07:51 - Stephanie Geurtz
  01:07:51 - 01:07:56 - Ina Haveman
  01:07:56 - 01:08:22 - Helmich Ruitenberg
  01:08:22 - 01:08:23 - Ina Haveman
  01:08:23 - 01:08:59 - Stephanie Geurtz
  01:09:00 - 01:09:20 - Ina Haveman
  01:09:39 - 01:09:40 - Ina Haveman
  01:09:40 - 01:10:42 - Bram Harmsma
  01:10:43 - 01:10:55 - Ina Haveman
  01:10:55 - 01:10:58 - Stephanie Geurtz
  01:10:58 - 01:11:03 - Ina Haveman
  01:11:03 - 01:11:05 - Stephanie Geurtz
  01:11:05 - 01:11:09 - Ina Haveman
  01:11:10 - 01:12:43 - Ina Haveman
 20. 6.2

  Voorstelnummer 2024-RAAD-00046
  Portefeuille Smit
  Ingeschatte bespreektijd: 30 minuten ( 2 minuten per fractie/  6 minuten voor college)

  Besluit

  Raadsleden Elgersma (D66) en Makken (VE) leggen een stemverklaring af.


  De raad besluit unaniem (24 stemmen) :
  1. De Nota beantwoording zienswijzen bestemmingsplan 'Technische herziening bestemmingsplan Giethoorn' vast te stellen en de ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan conform deze reactienota van een reactie te voorzien.
  2. Het bestemmingsplan 'Technische herziening bestemmingsplan Giethoorn' als vervat in het GMLbestand NL.IMRO.1708.GHNgiethoornTH-VA01, met bijbehorende regels, verbeelding, toelichting en bijlagen, vast te stellen.
  3. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen.
  4. Het vastgestelde bestemmingsplan 'Technische herziening bestemmingsplan Giethoorn' met bijbehorende stukken ter inzage te leggen.

  01:12:21 - 01:12:43 - Ina Haveman
  01:12:56 - 01:15:48 - Emmy Elgersma
  01:15:48 - 01:15:53 - Ina Haveman
  01:15:53 - 01:16:11 - Emmy Elgersma
  01:16:11 - 01:16:17 - Ina Haveman
  01:16:26 - 01:18:55 - Aletta Makken
  01:18:55 - 01:19:13 - Ina Haveman
  01:19:21 - 01:19:23 - Ina Haveman
  01:19:23 - 01:19:25 - Aletta Makken
  01:19:27 - 01:19:47 - Aletta Makken
  01:19:48 - 01:20:05 - Melvin Smit
  01:20:05 - 01:20:08 - Ina Haveman
  01:20:08 - 01:20:24 - Emmy Elgersma
  01:20:24 - 01:20:26 - Ina Haveman
  01:20:26 - 01:20:43 - Melvin Smit
  01:20:44 - 01:20:46 - Ina Haveman
  01:20:46 - 01:21:07 - Emmy Elgersma
  01:21:07 - 01:21:13 - Ina Haveman
  01:21:13 - 01:21:28 - Melvin Smit
  01:21:31 - 01:21:36 - Melvin Smit
  01:21:36 - 01:21:40 - Ina Haveman
  01:21:40 - 01:22:04 - Emmy Elgersma
  01:22:05 - 01:22:19 - Melvin Smit
  01:22:21 - 01:22:22 - Ina Haveman
  01:22:22 - 01:22:33 - Emmy Elgersma
  01:22:33 - 01:22:36 - Ina Haveman
  01:22:36 - 01:22:38 - Ina Haveman
  01:22:38 - 01:23:14 - Melvin Smit
  01:23:15 - 01:23:17 - Ina Haveman
  01:23:24 - 01:23:25 - Ina Haveman
  01:23:25 - 01:24:13 - Roland Logtmeijer
  01:24:14 - 01:24:40 - Melvin Smit
  01:24:40 - 01:24:41 - Aletta Makken
  01:24:41 - 01:24:43 - Ina Haveman
  01:24:43 - 01:24:46 - Roland Logtmeijer
  01:24:46 - 01:24:47 - Ina Haveman
  01:24:47 - 01:25:54 - Ina Haveman
  01:25:54 - 01:26:31 - Emmy Elgersma
  01:26:31 - 01:26:36 - Ina Haveman
  01:26:36 - 01:26:56 - Aletta Makken
  01:26:57 - 01:28:35 - Ina Haveman
 21. 6.3

  Voorstelnummer 2024-RAAD-00047
  Portefeuille Smit
  Ingeschatte bespreektijd: 30 minuten ( 2 minuten per fractie/  6 minuten voor college)

  Besluit

  Raadslid  Homan (CDA) legt een stemverklaring af.


  De raad besluit unaniem (24 stemmen):


  1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2023 van de
  Omgevingsdienst IJsselland (OD).
  2. Kennis te nemen van de ontwerpbegrotingswijziging 2024 en hierop
  geen zienswijze in te dienen.
  3. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2025 en hierop geen zienswijze in te dienen.
  4. De hogere bijdrage van € 114.158 aan de OD voor het jaar 2025 en de hogere structurele bijdrage van € 80.440 vanaf 2026 te verwerken in de gemeentelijke begroting 2025 – 2028.
  5. De hogere bijdrage van € 114.790 aan de OD over het jaar 2024 te verwerken in de gemeentelijke begroting 2024 -2027.

  01:27:21 - 01:28:35 - Ina Haveman
  01:28:35 - 01:28:56 - Erik Homan
  01:28:57 - 01:29:39 - Ina Haveman
  01:29:46 - 01:33:43 - Gidion Hoorn
 22. 6.4

  Besluit

  Raadslid Hoorn (CPB) dient een motie vreemd aan de orde in over de nieuwbouw St. Martinusschool en OBS de Voorpoort in Vollenhove. BGL, VVD, CDA, D66 en VE zijn mede indieners van de motie. De raad gaat over de motie in debat. De portefeuillehouder beantwoord enkele vragen. De vergadering wordt om 21.00 uur voor 10 minuten geschorts. Daarna wordt de motie in stemming gebracht.


  PvdA, GL en CU leggen een stemverklaring af.


  De motie wordt unaniem (24 stemmen) aangenomen.

  01:31:37 - 01:33:43 - Gidion Hoorn
  01:33:43 - 01:33:48 - Ina Haveman
  01:33:48 - 01:33:55 - Henk Boxum
  01:33:55 - 01:34:03 - Ina Haveman
  01:34:03 - 01:34:29 - Henk Boxum
  01:34:29 - 01:34:31 - Ina Haveman
  01:34:31 - 01:34:32 - Henk Boxum
  01:34:32 - 01:34:34 - Ina Haveman
  01:34:34 - 01:34:51 - Gidion Hoorn
  01:34:52 - 01:34:54 - Ina Haveman
  01:34:54 - 01:35:17 - Henk Boxum
  01:35:18 - 01:35:22 - Ina Haveman
  01:35:22 - 01:35:25 - Henk Boxum
  01:35:25 - 01:35:27 - Ina Haveman
  01:35:27 - 01:35:37 - Gidion Hoorn
  01:35:37 - 01:35:39 - Henk Boxum
  01:35:39 - 01:35:47 - Gidion Hoorn
  01:35:49 - 01:35:52 - Ina Haveman
  01:35:53 - 01:37:19 - Steven Bunt
  01:37:20 - 01:37:21 - Ina Haveman
  01:37:21 - 01:38:27 - Gidion Hoorn
  01:38:27 - 01:38:30 - Ina Haveman
  01:38:31 - 01:39:05 - Steven Bunt
  01:39:05 - 01:39:07 - Ina Haveman
  01:39:08 - 01:39:28 - Gidion Hoorn
  01:39:29 - 01:39:36 - Ina Haveman
  01:39:36 - 01:40:13 - Emmy Elgersma
  01:40:13 - 01:40:23 - Ina Haveman
  01:40:24 - 01:41:20 - Steven Bunt
  01:41:20 - 01:41:25 - Ina Haveman
  01:41:25 - 01:42:01 - Gidion Hoorn
  01:42:01 - 01:42:03 - Ina Haveman
  01:42:03 - 01:43:45 - Jeroen van Duijvenvoorde
  01:43:45 - 01:43:48 - Ina Haveman
  01:43:48 - 01:44:38 - Steven Bunt
  01:44:40 - 01:44:43 - Ina Haveman
  01:44:44 - 01:44:46 - Ina Haveman
  01:44:46 - 01:45:01 - Jan van Beekhuizen
  01:45:01 - 01:45:02 - Ina Haveman
  01:45:02 - 01:46:14 - Jan van Beekhuizen
  01:46:14 - 01:46:26 - Henk Boxum
  01:46:26 - 01:46:44 - Ina Haveman
  01:46:46 - 01:46:55 - Ina Haveman
  01:46:55 - 01:47:07 - Jeroen van Duijvenvoorde
  01:47:09 - 01:47:11 - Henk Boxum
  01:47:11 - 01:47:35 - Ina Haveman
  01:47:35 - 01:47:41 - Henk Boxum
  01:47:41 - 01:47:45 - Ina Haveman
  01:47:46 - 01:47:52 - Ina Haveman
  01:47:53 - 01:49:19 - Henk Boxum
  01:49:19 - 01:49:28 - Ina Haveman
  01:49:31 - 01:49:45 - Ina Haveman
  01:50:04 - 01:53:37 - Trijn Jongman-Smit
  01:53:39 - 01:53:49 - Ina Haveman
  01:53:51 - 01:54:35 - Gidion Hoorn
  01:54:35 - 01:54:47 - Ina Haveman
  01:54:47 - 01:54:48 - Gidion Hoorn
  02:02:01 - 02:02:02 - Ina Haveman
  02:02:03 - 02:02:04 - Ina Haveman
  02:02:06 - 02:02:07 - Ina Haveman
  02:02:57 - 02:03:08 - Ina Haveman
  02:03:09 - 02:03:30 - Gidion Hoorn
  02:03:30 - 02:03:36 - Ina Haveman
  02:03:36 - 02:03:39 - Steven Bunt
  02:03:39 - 02:03:51 - Ina Haveman
  02:03:51 - 02:04:28 - Steven Bunt
  02:04:29 - 02:04:38 - Ina Haveman
  02:04:38 - 02:04:59 - Henk Boxum
  02:04:59 - 02:05:26 - Ina Haveman
 23. 7

  Besluit

  Er zijn geen vragen gesteld

  02:05:19 - 02:05:26 - Ina Haveman
 24. 8

  Bijlagen

  Besluit

  Raadslid Loman (VVD) verzoekt voor ingekomen stuk 1 - Jaarverslag 2023 welstands-monumentencommissie gemeente Steenwijkerland - een schriftelijke reactie en duiding van het college. Met dit verzoek wordt de besluitenlijst vastgesteld.

  02:05:23 - 02:05:26 - Ina Haveman
  02:05:26 - 02:05:55 - Mans Loman
  02:05:55 - 02:06:27 - Ina Haveman
 25. 9

  Besluit

  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

  02:06:09 - 02:06:27 - Ina Haveman
 26. 10

  Besluit

  Er zijn geen opmerkingen of vragen.

  02:06:17 - 02:06:27 - Ina Haveman
 27. 11

  Zie “Overzichten” in de iBabs-app of het Raadsinformatiesysteem.

  Besluit

  Raadslid Loman (VVD) vraagt naar de status van de motie Steenwijkerland met vlag en wimpel. De raad krijgt hierover bericht.

  02:06:26 - 02:06:27 - Ina Haveman
  02:06:28 - 02:06:38 - Mans Loman
  02:06:38 - 02:06:47 - Ina Haveman
 28. 12

  Besluit

  De voorzitter sluit om 21.10 uur de vergadering.