Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 26 maart 2024

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
J.H. Bats

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering.
  Er zijn geen mededelingen.
  Aanwezig zijn 25 raadsleden. De raadsleden Tiko Gernaat en Ronnie Lassche zijn afwezig.

  00:26:19 - 00:26:20 - Rob Bats
  00:27:58 - 00:28:51 - Rob Bats
 2. 2

  Besluit

  Agendapunt 5.1 wordt behandeld als hamerstuk.
  Agenda verder conform vastgesteld.

  00:28:28 - 00:28:51 - Rob Bats
  00:28:51 - 00:29:24 - Clazinus Netjes
  00:29:25 - 00:29:43 - Rob Bats
  00:29:43 - 00:30:05 - Jeroen van Duijvenvoorde
  00:30:05 - 00:33:23 - Rob Bats
 3. 3

  In een openbare vergadering van de gemeenteraad kan gedurende maximaal 5 minuten gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. In de raadsvergadering kan, in tegenstelling tot de Politieke Markt, uitsluitend worden ingesproken over geagendeerde onderwerpen. Als u van het spreekrecht gebruik wenst te maken, dan kunt u dit tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12.00 uur kenbaar maken bij de griffie.

  Besluit

  Geen insprekers

  00:30:29 - 00:33:23 - Rob Bats
 4. 4

  00:30:36 - 00:33:23 - Rob Bats
 5. 4.1

  Besluit

  1. Het ontwerpbestemmingsplan Zuidveen - Langesloot 11c (als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1708.ZDVLangesloot11cBP-ON01) met bijbehorende regels en bijlagen vast te stellen.
  2. Geen exploitatieplan voor dit gebied vast te stellen.
  3. Het vastgestelde bestemmingsplan Zuidveen - Langesloot 11c met bijbehorende stukken ongewijzigd ter inzage te leggen.

  00:31:00 - 00:33:23 - Rob Bats
 6. 4.2

  Besluit

  1. Het ontwerpbestemmingsplan Zomerdijk 20 Wanneperveen (als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1708.WNPZomerdijk20BP-ON01), met bijbehorende regels en bijlagen vast te stellen.
  2. Geen exploitatieplan voor dit gebied vast te stellen.
  3. Het vastgestelde bestemmingsplan Zomerdijk 20 Wanneperveen met bijbehorende regels en bijlagen ongewijzigd ter inzage leggen.

  00:31:19 - 00:33:23 - Rob Bats
 7. 4.3

 8. 5

  00:32:18 - 00:33:23 - Rob Bats
 9. 5.1

  Voorstelnummer 2024-RAAD-00012
  Portefeuillehouder Harmsma
  Ingeschatte bespreektijd: 0 minuten
  Ervan uitgaande dat de toezegging van de wethouder uitgevoerd wordt (om de omissies in de stukken te herstellen) kan dit als hamerstuk door de raad worden afgedaan. 
  Toegevoegd 26-03: College heeft per memo aangegeven dat de toegepaste indexering in het raadsvoorstel en verordening de juiste zijn (Zie bijlage).

  Besluit

  1. De Verordening ingebruikgeving en tarifering van sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Steenwijkerland 2010 in te trekken.
  2. De nieuwe Verordening ingebruikgeving en tarifering van sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Steenwijkerland 2024 vast te stellen.

  00:32:25 - 00:33:23 - Rob Bats
 10. 5.2

  Voorstelnummer 2024-RAAD-0008
  Portefeuillehouder Jongman
  Ingeschatte bespreektijd: 60 minuten (4 minuten per fractie/ 12 minuten college)

  Besluit

  Er worden amendementen ingediend.


  Amendementen
  A1 - VVD & BGL- schrappen besluitpunt 2
  A2 - CDA & Veur elkaar & D66 - Energie en circulair
  A3 - CDA & Veur elkaar - financieel maatwerk


  Na debat wordt de vergadering geschorst.


  De amendementen worden in stemming gebracht. Raadsleden Drijfhout CU, Geurts GL, Bunt PvdA, Netjes CDA en Elgersma D66 geven een stemverklaring


  A1 - VVD & BGL- schrappen besluitpunt 2, AANGENOMEN
  Voor 21 stemmen: BGL 8, PvdA 4, VVD 3, CU 2, CDA 2, GL 1, D66 1
  Tegen 4 stemmen: CPB 3, VE 1


  A2 - CDA & Veur elkaar & D66 - Energie en circulair AANGENOMEN
  Voor 17 stemmen: BGL 8, PvdA 4, CDA 2, GL 1, D66 1, VE 1
  Tegen 8 stemmen: CPB 3, VVD 3, CU 2


  A3 - CDA & Veur elkaar - financieel maatwerk VERWORPEN
  Voor 11 stemmen: PvdA 4, VVD 3, CDA 2, GL 1, VE 1
  Tegen 14 stemmen: BGL 8, CPB 3, CU 2, D66 1


  Vervolgens wordt het raadsvoorstel in stemming gebracht.  De gemeenteraad besluit, met inachtneming van de amendementen:
  1. In te stemmen met de realisatie van de unilocatie voor het Voortgezet Onderwijs in Steenwijkerland volgens Basisvariant 2023.
  2.
  3. Het college op te dragen bij de PPN 2024-2028 of uiterlijk bij de behandeling van de Programmabegroting 2025-2028 een definitief voorstel voor de integrale financiële afweging voor te leggen aan de raad.
  4. Nader onderzoek te doen naar de wenselijkheid van een Internationale Schakelklas (ISK) bij de unilocatie.
  5. het college op te dragen bij de behandeling van de PPN 2024-2028 dan wel de
  Programmabegroting 2025-2028 in aanvulling op de Basisvariant 2023 te blijven zoeken naar mogelijkheden en (externe) middelen om minimaal een Energieneutraal Gebouw (ENG) + gasloos (variant ENG) en een circulaire bouw index (BCI) > 30 % na te streven.


  Voor 22 stemmen BGL 8, PvdA 4, VVD 3, CU 2, CDA 2, GL 1, D66 1, VE 1
  Tegen 3 stemmen CPB 3


  Toezegging
  De wethouder zegt toe bij het opstellen van het bestek toe te schrijven naar circulair en toekomstbestendig bouwen en de te selecteren architect op te roepen circulair te kijken.

  LTA - Amendementen

  Titel
  Energieneutraal en circulair
  Unilocatie Voortgezet onderwijs

  LTA - Toezeggingen

  Onderwerp
  Unilocatie Voortgezet Onderwijs - Bij het opstellen van het bestek Unilocatie VO toe te schrijven naar circulair en toekomstbestendig bouwen en de te selecteren architect op te roepen circulair te kijken.
  00:33:01 - 00:33:23 - Rob Bats
  00:33:40 - 00:37:33 - Mans Loman
  00:37:33 - 00:37:57 - Rob Bats
  00:37:57 - 00:38:30 - Steven Bunt
  00:38:30 - 00:38:31 - Rob Bats
  00:38:31 - 00:39:00 - Mans Loman
  00:39:00 - 00:39:02 - Rob Bats
  00:39:02 - 00:39:44 - Emmy Elgersma
  00:39:44 - 00:39:46 - Rob Bats
  00:39:46 - 00:40:10 - Mans Loman
  00:40:10 - 00:40:11 - Rob Bats
  00:40:11 - 00:40:24 - Emmy Elgersma
  00:40:24 - 00:40:31 - Rob Bats
  00:40:32 - 00:40:56 - Mans Loman
  00:40:56 - 00:40:57 - Rob Bats
  00:40:57 - 00:41:10 - Emmy Elgersma
  00:41:10 - 00:41:13 - Rob Bats
  00:41:13 - 00:41:14 - Emmy Elgersma
  00:41:14 - 00:41:20 - Mans Loman
  00:41:20 - 00:41:21 - Rob Bats
  00:41:22 - 00:42:06 - Aletta Makken
  00:42:07 - 00:42:43 - Mans Loman
  00:42:43 - 00:42:45 - Rob Bats
  00:42:46 - 00:43:28 - Emmy Elgersma
  00:43:28 - 00:43:29 - Rob Bats
  00:43:29 - 00:43:35 - Mans Loman
  00:43:35 - 00:43:37 - Rob Bats
  00:43:38 - 00:43:43 - Mans Loman
  00:43:43 - 00:43:46 - Rob Bats
  00:43:46 - 00:44:09 - Mans Loman
  00:44:09 - 00:44:26 - Rob Bats
  00:44:41 - 00:49:29 - Clazinus Netjes
  00:49:29 - 00:49:33 - Rob Bats
  00:49:33 - 00:50:17 - Emmy Elgersma
  00:50:17 - 00:50:18 - Emmy Elgersma
  00:50:18 - 00:51:16 - Clazinus Netjes
  00:51:16 - 00:51:17 - Rob Bats
  00:51:17 - 00:51:26 - Emmy Elgersma
  00:51:26 - 00:51:27 - Rob Bats
  00:51:27 - 00:51:30 - Clazinus Netjes
  00:51:30 - 00:51:31 - Rob Bats
  00:51:31 - 00:51:38 - Emmy Elgersma
  00:51:38 - 00:51:40 - Clazinus Netjes
  00:51:40 - 00:51:42 - Rob Bats
  00:51:42 - 00:52:01 - Clazinus Netjes
  00:52:01 - 00:52:21 - Rob Bats
  00:52:21 - 00:52:22 - Clazinus Netjes
  00:52:22 - 00:52:29 - Gidion Hoorn
  00:52:29 - 00:52:30 - Rob Bats
  00:52:30 - 00:52:52 - Clazinus Netjes
  00:52:52 - 00:52:57 - Rob Bats
  00:52:58 - 00:53:34 - Jantina Drijfhout-Alkema
  00:53:34 - 00:53:35 - Rob Bats
  00:53:35 - 00:54:40 - Clazinus Netjes
  00:54:40 - 00:54:42 - Rob Bats
  00:54:42 - 00:55:03 - Jantina Drijfhout-Alkema
  00:55:03 - 00:55:04 - Rob Bats
  00:55:05 - 00:55:51 - Clazinus Netjes
  00:55:51 - 00:55:53 - Rob Bats
  00:55:54 - 00:56:08 - Bennie Daan
  00:56:08 - 00:56:11 - Clazinus Netjes
  00:56:11 - 00:56:14 - Rob Bats
  00:56:14 - 00:56:17 - Clazinus Netjes
  00:56:19 - 00:56:20 - Rob Bats
  00:56:20 - 00:57:01 - Clazinus Netjes
  00:57:01 - 00:57:06 - Rob Bats
  00:57:06 - 00:57:32 - Jantina Drijfhout-Alkema
  00:57:33 - 00:57:51 - Clazinus Netjes
  00:57:51 - 00:57:52 - Rob Bats
  00:57:52 - 00:57:59 - Jantina Drijfhout-Alkema
  00:58:00 - 00:58:14 - Clazinus Netjes
  00:58:14 - 00:58:15 - Rob Bats
  00:58:16 - 00:58:42 - Emmy Elgersma
  00:58:42 - 00:58:43 - Rob Bats
  00:58:44 - 00:58:57 - Jantina Drijfhout-Alkema
  00:58:58 - 00:59:22 - Rob Bats
  00:59:22 - 01:00:39 - Clazinus Netjes
  01:00:39 - 01:00:55 - Rob Bats
  01:01:07 - 01:01:08 - Annet ten Hoff
  01:01:14 - 01:03:33 - Bennie Daan
  01:03:33 - 01:03:37 - Rob Bats
  01:03:37 - 01:03:56 - Emmy Elgersma
  01:03:56 - 01:04:02 - Rob Bats
  01:04:02 - 01:04:08 - Emmy Elgersma
  01:04:08 - 01:04:20 - Rob Bats
  01:04:20 - 01:04:21 - Emmy Elgersma
  01:04:21 - 01:04:22 - Rob Bats
  01:04:22 - 01:04:26 - Emmy Elgersma
  01:04:26 - 01:04:28 - Bennie Daan
  01:04:28 - 01:04:29 - Rob Bats
  01:04:29 - 01:04:59 - Bennie Daan
  01:05:00 - 01:05:04 - Rob Bats
  01:05:05 - 01:05:38 - Aletta Makken
  01:05:38 - 01:05:40 - Rob Bats
  01:05:40 - 01:05:47 - Bennie Daan
  01:05:47 - 01:05:48 - Rob Bats
  01:05:48 - 01:05:49 - Bennie Daan
  01:05:49 - 01:06:11 - Aletta Makken
  01:06:11 - 01:06:13 - Rob Bats
  01:06:13 - 01:06:25 - Bennie Daan
  01:06:25 - 01:06:32 - Rob Bats
  01:06:41 - 01:07:44 - Gidion Hoorn
  01:07:44 - 01:07:47 - Rob Bats
  01:07:47 - 01:08:14 - Steven Bunt
  01:08:14 - 01:08:16 - Rob Bats
  01:08:16 - 01:08:45 - Gidion Hoorn
  01:08:45 - 01:08:46 - Rob Bats
  01:08:46 - 01:09:11 - Steven Bunt
  01:09:12 - 01:09:38 - Gidion Hoorn
  01:09:38 - 01:09:48 - Rob Bats
  01:09:49 - 01:10:18 - Emmy Elgersma
  01:10:18 - 01:10:19 - Rob Bats
  01:10:20 - 01:10:40 - Gidion Hoorn
  01:10:40 - 01:10:48 - Rob Bats
  01:10:48 - 01:10:55 - Emmy Elgersma
  01:10:55 - 01:10:57 - Rob Bats
  01:10:57 - 01:10:59 - Gidion Hoorn
  01:10:59 - 01:11:00 - Rob Bats
  01:11:00 - 01:11:13 - Steven Bunt
  01:11:13 - 01:11:41 - Gidion Hoorn
  01:11:42 - 01:11:46 - Steven Bunt
  01:11:46 - 01:11:47 - Rob Bats
  01:11:47 - 01:11:54 - Gidion Hoorn
  01:11:54 - 01:11:55 - Rob Bats
  01:11:56 - 01:12:19 - Aletta Makken
  01:12:19 - 01:12:20 - Rob Bats
  01:12:21 - 01:12:44 - Gidion Hoorn
  01:12:45 - 01:13:32 - Aletta Makken
  01:13:32 - 01:13:44 - Rob Bats
  01:13:44 - 01:14:07 - Gidion Hoorn
  01:14:07 - 01:14:08 - Rob Bats
  01:14:09 - 01:14:30 - Emmy Elgersma
  01:14:30 - 01:14:33 - Rob Bats
  01:14:33 - 01:14:53 - Gidion Hoorn
  01:14:53 - 01:15:01 - Rob Bats
  01:15:01 - 01:15:16 - Emmy Elgersma
  01:15:16 - 01:15:22 - Rob Bats
  01:15:22 - 01:15:41 - Gidion Hoorn
  01:15:41 - 01:15:42 - Rob Bats
  01:15:43 - 01:15:51 - Steven Bunt
  01:15:51 - 01:15:52 - Rob Bats
  01:15:53 - 01:16:09 - Gidion Hoorn
  01:16:10 - 01:16:15 - Rob Bats
  01:16:23 - 01:20:56 - Steven Bunt
  01:20:56 - 01:20:57 - Rob Bats
  01:20:57 - 01:20:58 - Steven Bunt
  01:20:58 - 01:21:29 - Emmy Elgersma
  01:21:29 - 01:21:30 - Rob Bats
  01:21:30 - 01:21:52 - Steven Bunt
  01:21:52 - 01:21:53 - Rob Bats
  01:21:53 - 01:21:54 - Steven Bunt
  01:21:54 - 01:22:14 - Jantina Drijfhout-Alkema
  01:22:14 - 01:22:15 - Rob Bats
  01:22:15 - 01:22:17 - Jantina Drijfhout-Alkema
  01:22:17 - 01:22:49 - Steven Bunt
  01:22:49 - 01:22:50 - Rob Bats
  01:22:50 - 01:23:06 - Mans Loman
  01:23:06 - 01:23:21 - Steven Bunt
  01:23:21 - 01:23:22 - Rob Bats
  01:23:22 - 01:23:30 - Mans Loman
  01:23:30 - 01:23:31 - Rob Bats
  01:23:31 - 01:23:48 - Steven Bunt
  01:23:48 - 01:23:50 - Rob Bats
  01:23:50 - 01:24:19 - Gidion Hoorn
  01:24:19 - 01:24:20 - Rob Bats
  01:24:20 - 01:25:05 - Steven Bunt
  01:25:05 - 01:25:13 - Rob Bats
  01:25:32 - 01:28:52 - Jantina Drijfhout-Alkema
  01:28:52 - 01:28:56 - Rob Bats
  01:28:56 - 01:28:57 - Jantina Drijfhout-Alkema
  01:28:57 - 01:29:22 - Clazinus Netjes
  01:29:22 - 01:29:23 - Rob Bats
  01:29:23 - 01:31:21 - Jantina Drijfhout-Alkema
  01:31:21 - 01:31:22 - Rob Bats
  01:31:22 - 01:32:20 - Clazinus Netjes
  01:32:20 - 01:32:21 - Rob Bats
  01:32:21 - 01:33:06 - Jantina Drijfhout-Alkema
  01:33:06 - 01:33:08 - Rob Bats
  01:33:09 - 01:33:34 - Aletta Makken
  01:33:34 - 01:34:00 - Rob Bats
  01:34:01 - 01:38:31 - Stephanie Geurtz
  01:38:31 - 01:38:43 - Rob Bats
  01:38:53 - 01:40:44 - Emmy Elgersma
  01:40:44 - 01:40:45 - Emmy Elgersma
  01:40:45 - 01:41:02 - Stephanie Geurtz
  01:41:02 - 01:41:04 - Rob Bats
  01:41:04 - 01:41:35 - Emmy Elgersma
  01:41:37 - 01:41:50 - Rob Bats
  01:41:50 - 01:41:58 - Emmy Elgersma
  01:42:01 - 01:42:12 - Rob Bats
  01:42:13 - 01:42:25 - Stephanie Geurtz
  01:42:26 - 01:44:00 - Emmy Elgersma
  01:44:00 - 01:44:01 - Rob Bats
  01:44:01 - 01:44:02 - Emmy Elgersma
  01:44:02 - 01:44:10 - Bennie Daan
  01:44:10 - 01:44:17 - Rob Bats
  01:44:17 - 01:45:11 - Emmy Elgersma
  01:45:11 - 01:45:12 - Rob Bats
  01:45:12 - 01:45:52 - Clazinus Netjes
  01:45:52 - 01:46:23 - Emmy Elgersma
  01:46:24 - 01:46:28 - Rob Bats
  01:46:28 - 01:46:37 - Clazinus Netjes
  01:46:37 - 01:46:40 - Rob Bats
  01:46:41 - 01:46:52 - Clazinus Netjes
  01:46:52 - 01:46:53 - Rob Bats
  01:46:53 - 01:47:03 - Emmy Elgersma
  01:47:04 - 01:47:13 - Rob Bats
  01:47:25 - 01:48:03 - Aletta Makken
  01:48:03 - 01:48:23 - Rob Bats
  01:48:37 - 01:54:05 - Trijn Jongman-Smit
  01:54:05 - 01:54:12 - Rob Bats
  01:54:12 - 01:54:23 - Stephanie Geurtz
  01:54:23 - 01:54:24 - Rob Bats
  01:54:24 - 01:54:52 - Trijn Jongman-Smit
  01:54:52 - 01:54:54 - Rob Bats
  01:54:54 - 01:54:56 - Stephanie Geurtz
  01:54:56 - 01:54:58 - Rob Bats
  01:55:00 - 01:55:20 - Rob Bats
  02:02:48 - 02:02:49 - Rob Bats
  02:03:02 - 02:03:03 - Rob Bats
  02:04:07 - 02:04:13 - Rob Bats
  02:04:13 - 02:04:32 - Jantina Drijfhout-Alkema
  02:04:33 - 02:04:53 - Rob Bats
  02:04:53 - 02:05:00 - Jantina Drijfhout-Alkema
  02:05:00 - 02:05:03 - Rob Bats
  02:05:03 - 02:05:45 - Jantina Drijfhout-Alkema
  02:05:45 - 02:05:46 - Rob Bats
  02:05:47 - 02:06:03 - Stephanie Geurtz
  02:06:03 - 02:06:04 - Rob Bats
  02:06:05 - 02:06:27 - Steven Bunt
  02:06:27 - 02:06:28 - Rob Bats
  02:06:29 - 02:06:51 - Clazinus Netjes
  02:06:51 - 02:06:53 - Rob Bats
  02:06:54 - 02:07:20 - Emmy Elgersma
  02:07:20 - 02:08:09 - Rob Bats
  02:08:09 - 02:08:13 - Aletta Makken
  02:08:13 - 02:12:22 - Rob Bats
 11. 5.3

  Voorstelnummer 2024-RAAD-00014
  Portefeuillehouder Scheringa
  Ingeschatte bespreektijd: 60 minuten (4 minuten per fractie/12 minuten voor college)

  Besluit

  Er worden een amendement en een motie ingediend.


  Amendement
  A1 – CDA & BGL & CPB & CU & PvdA routekaart windenergie


  Motie
  M1-VVD & BGL & CDA & VE – Geen onteigening voor de realisatie van windturbines in Steenwijkerland


  Raadsleden Hoorn CPB, Geurts GL, Logtmeijer PvdA, Homan CDA en Elgersma D66 geven een stemverklaring


  Na debat wordt de vergadering geschorst.


  Het amendement wordt gewijzigd in stemming gebracht. AANGENOMEN
  Voor 20 stemmen: BGL 8, PvdA 4, CPB 3, CU 2, CDA 2, GL 1
  Tegen 5 stemmen: VVD 3, D66 1, VE 1


  Vervolgens wordt het raadsvoorstel in stemming gebracht.


  De gemeenteraad besluit, met inachtneming van de amendementen:


  1. Het huidige RES-bod voor wat betreft de opwek duurzame energie ad 171 GWh ongewijzigd te laten.
  2. De verdeling van het RES-bod aan te passen van 100% zonne-energie naar de verdeling van 50% zon en 50% wind.
  3. Zowel de lasten als de lusten van windenergie lokaal te houden door uit te gaan van het principe van 100% lokaal eigendom.
  4. Om als gemeente samen met de lokale energiecoöperaties te onderzoeken of gekomen kan worden tot een gezamenlijk initiatief voor windenergie.
  5. Bijgaande routekaart voor de ontwikkeling van windenergie voor kennisgeving aan te nemen.
  6. Het college opdracht te geven om vooralsnog de potentiegebieden voor windenergie, welke vallen binnen de huidige provinciale regels, verder te onderzoeken en te komen tot een voorkeursgebied voor windenergie. Als er, bijvoorbeeld naar aanleiding van zienswijzen, iets wijzigt in het provinciaal beleid en er meer potentiegebieden voor windenergie beschikbaar
  komen, deze ook mee te nemen in het verdere onderzoek.


  Voor 21 stemmen: BGL 8, PvdA 4, CPB 3, CU 2, CDA 2, GL 1, D66 1
  Tegen 4 stemmen: VVD 3, VE 1  Vervolgens wordt de motie in stemming gebracht. AANVAARD
  Voor 17 stemmen: BGL 8, VVD 3, CPB 3, CDA 2, VE 1
  Tegen 8 stemmen: PvdA 4, CU 2, GL 1, D66 1

  LTA - Amendementen

  Titel
  routekaart windenergie

  LTA - Moties

  Onderwerp
  Geen onteigening voor de realisatie van windturbines in Steenwijkerland
  02:12:02 - 02:12:22 - Rob Bats
  02:12:35 - 02:14:15 - Trijn Jongman-Smit
  02:14:15 - 02:14:18 - Rob Bats
  02:14:18 - 02:14:40 - Jeroen van Duijvenvoorde
  02:14:40 - 02:14:41 - Rob Bats
  02:14:41 - 02:15:06 - Erik Homan
  02:15:06 - 02:15:08 - Rob Bats
  02:15:08 - 02:15:44 - Roland Logtmeijer
  02:15:44 - 02:15:45 - Rob Bats
  02:15:45 - 02:16:10 - Erik Homan
  02:16:10 - 02:16:12 - Rob Bats
  02:16:12 - 02:17:08 - Emmy Elgersma
  02:17:08 - 02:17:09 - Rob Bats
  02:17:10 - 02:17:35 - Erik Homan
  02:17:35 - 02:17:38 - Rob Bats
  02:17:39 - 02:17:49 - Emmy Elgersma
  02:17:49 - 02:17:50 - Rob Bats
  02:17:51 - 02:17:58 - Erik Homan
  02:17:58 - 02:17:59 - Rob Bats
  02:18:00 - 02:18:16 - Stephanie Geurtz
  02:18:17 - 02:18:38 - Erik Homan
  02:18:38 - 02:18:46 - Rob Bats
  02:18:47 - 02:19:43 - André Bus
  02:19:43 - 02:19:45 - Rob Bats
  02:19:45 - 02:19:50 - Erik Homan
  02:19:50 - 02:19:52 - Rob Bats
  02:19:53 - 02:20:01 - Jeroen van Duijvenvoorde
  02:20:01 - 02:20:17 - Rob Bats
  02:20:18 - 02:20:32 - Erik Homan
  02:20:33 - 02:20:48 - Rob Bats
  02:20:48 - 02:21:22 - Erik Homan
  02:21:22 - 02:21:32 - Rob Bats
  02:21:47 - 02:25:39 - Jeroen van Duijvenvoorde
  02:25:39 - 02:25:40 - Rob Bats
  02:25:41 - 02:26:14 - Jantina Drijfhout-Alkema
  02:26:14 - 02:26:15 - Rob Bats
  02:26:15 - 02:27:09 - Jeroen van Duijvenvoorde
  02:27:10 - 02:27:11 - Rob Bats
  02:27:13 - 02:27:31 - Jantina Drijfhout-Alkema
  02:27:31 - 02:28:48 - Jeroen van Duijvenvoorde
  02:28:48 - 02:28:49 - Rob Bats
  02:28:50 - 02:29:13 - Jantina Drijfhout-Alkema
  02:29:14 - 02:29:36 - Jeroen van Duijvenvoorde
  02:29:36 - 02:29:38 - Rob Bats
  02:29:39 - 02:30:22 - Roland Logtmeijer
  02:30:22 - 02:30:24 - Rob Bats
  02:30:24 - 02:31:20 - Jeroen van Duijvenvoorde
  02:31:20 - 02:31:23 - Rob Bats
  02:31:23 - 02:31:42 - Roland Logtmeijer
  02:31:42 - 02:31:43 - Rob Bats
  02:31:43 - 02:32:12 - Jeroen van Duijvenvoorde
  02:32:12 - 02:32:15 - Rob Bats
  02:32:15 - 02:33:41 - Emmy Elgersma
  02:33:41 - 02:33:42 - Rob Bats
  02:33:42 - 02:34:14 - Jeroen van Duijvenvoorde
  02:34:14 - 02:34:16 - Rob Bats
  02:34:17 - 02:34:26 - Emmy Elgersma
  02:34:27 - 02:34:28 - Rob Bats
  02:34:29 - 02:34:42 - Jeroen van Duijvenvoorde
  02:34:42 - 02:35:01 - Rob Bats
  02:35:11 - 02:37:19 - Gidion Hoorn
  02:37:19 - 02:37:25 - Rob Bats
  02:37:34 - 02:40:24 - André Bus
  02:40:24 - 02:40:26 - Rob Bats
  02:40:27 - 02:41:00 - Erik Homan
  02:41:00 - 02:41:01 - Rob Bats
  02:41:02 - 02:41:35 - André Bus
  02:41:35 - 02:41:36 - André Bus
  02:41:36 - 02:41:44 - Erik Homan
  02:41:44 - 02:41:48 - Rob Bats
  02:41:49 - 02:42:07 - André Bus
  02:42:07 - 02:42:17 - Rob Bats
  02:42:35 - 02:45:41 - Roland Logtmeijer
  02:45:41 - 02:45:42 - Rob Bats
  02:45:42 - 02:45:43 - Roland Logtmeijer
  02:45:43 - 02:46:20 - Erik Homan
  02:46:21 - 02:46:36 - Roland Logtmeijer
  02:46:36 - 02:46:37 - Rob Bats
  02:46:37 - 02:46:41 - Erik Homan
  02:46:41 - 02:46:42 - Rob Bats
  02:46:43 - 02:47:01 - Roland Logtmeijer
  02:47:01 - 02:47:07 - Rob Bats
  02:47:25 - 02:49:01 - Jantina Drijfhout-Alkema
  02:49:01 - 02:49:03 - Rob Bats
  02:49:03 - 02:49:51 - Jeroen van Duijvenvoorde
  02:49:51 - 02:50:03 - Rob Bats
  02:50:03 - 02:50:51 - Jantina Drijfhout-Alkema
  02:50:51 - 02:50:52 - Rob Bats
  02:50:52 - 02:51:14 - Jeroen van Duijvenvoorde
  02:51:14 - 02:51:23 - Rob Bats
  02:51:23 - 02:52:15 - Jantina Drijfhout-Alkema
  02:52:16 - 02:52:18 - Rob Bats
  02:52:18 - 02:52:22 - Jeroen van Duijvenvoorde
  02:52:22 - 02:52:23 - Rob Bats
  02:52:23 - 02:52:48 - Jantina Drijfhout-Alkema
  02:52:48 - 02:52:50 - Rob Bats
  02:52:51 - 02:52:58 - Rob Bats
  02:53:24 - 02:57:39 - Stephanie Geurtz
  02:57:39 - 02:57:41 - Rob Bats
  02:57:41 - 02:57:43 - Stephanie Geurtz
  02:57:43 - 02:58:06 - Aletta Makken
  02:58:08 - 02:58:58 - Stephanie Geurtz
  02:58:58 - 02:58:59 - Rob Bats
  02:59:00 - 02:59:05 - Aletta Makken
  02:59:05 - 02:59:07 - Rob Bats
  02:59:07 - 02:59:12 - Stephanie Geurtz
  02:59:13 - 02:59:15 - Rob Bats
  02:59:16 - 02:59:21 - Stephanie Geurtz
  02:59:21 - 02:59:29 - Rob Bats
  02:59:43 - 03:01:50 - Emmy Elgersma
  03:01:50 - 03:01:51 - Emmy Elgersma
  03:01:51 - 03:02:00 - Gidion Hoorn
  03:02:00 - 03:02:01 - Rob Bats
  03:02:01 - 03:02:34 - Emmy Elgersma
  03:02:34 - 03:02:37 - Rob Bats
  03:02:37 - 03:02:46 - Gidion Hoorn
  03:02:46 - 03:03:19 - Emmy Elgersma
  03:03:19 - 03:03:22 - Rob Bats
  03:03:22 - 03:03:37 - Gidion Hoorn
  03:03:37 - 03:03:38 - Rob Bats
  03:03:38 - 03:04:19 - Emmy Elgersma
  03:04:20 - 03:04:21 - Rob Bats
  03:04:21 - 03:04:30 - Emmy Elgersma
  03:04:30 - 03:04:32 - Rob Bats
  03:04:32 - 03:04:33 - Emmy Elgersma
  03:04:34 - 03:05:13 - André Bus
  03:05:14 - 03:05:15 - Rob Bats
  03:05:15 - 03:07:15 - Emmy Elgersma
  03:07:15 - 03:07:19 - Rob Bats
  03:07:31 - 03:08:06 - Aletta Makken
  03:08:06 - 03:08:16 - Rob Bats
  03:08:54 - 03:14:56 - Marcel Scheringa
  03:14:56 - 03:14:58 - Rob Bats
  03:14:59 - 03:15:20 - Erik Homan
  03:15:20 - 03:15:33 - Rob Bats
  03:15:34 - 03:16:01 - Marcel Scheringa
  03:16:01 - 03:16:07 - Rob Bats
  03:16:08 - 03:16:32 - Stephanie Geurtz
  03:16:34 - 03:17:16 - Marcel Scheringa
  03:17:16 - 03:17:17 - Rob Bats
  03:17:18 - 03:17:51 - Stephanie Geurtz
  03:17:52 - 03:18:27 - Marcel Scheringa
  03:18:27 - 03:18:29 - Rob Bats
  03:18:29 - 03:19:12 - Marcel Scheringa
  03:19:12 - 03:19:14 - Rob Bats
  03:19:14 - 03:19:37 - Roland Logtmeijer
  03:19:39 - 03:19:42 - Marcel Scheringa
  03:19:44 - 03:19:52 - Rob Bats
  03:19:52 - 03:20:00 - Erik Homan
  03:20:00 - 03:20:05 - Rob Bats
  03:20:44 - 03:20:53 - Rob Bats
  03:25:31 - 03:25:32 - Rob Bats
  03:25:56 - 03:25:59 - Rob Bats
  03:25:59 - 03:26:32 - Erik Homan
  03:26:32 - 03:26:45 - Rob Bats
  03:26:46 - 03:27:13 - Gidion Hoorn
  03:27:13 - 03:27:17 - Rob Bats
  03:27:17 - 03:27:39 - Stephanie Geurtz
  03:27:39 - 03:27:41 - Rob Bats
  03:27:41 - 03:27:50 - Erik Homan
  03:27:52 - 03:27:53 - Rob Bats
  03:27:54 - 03:28:12 - Roland Logtmeijer
  03:28:12 - 03:28:15 - Rob Bats
  03:28:15 - 03:28:18 - Emmy Elgersma
  03:28:19 - 03:32:15 - Rob Bats
 12. 5.4

  Voorstelnummer 2024-RAAD-00015
  Portefeuillehouder Scheringa
  Ingeschatte bespreektijd: 30 minuten (2 minuten per fractie/6 minuten voor college)

  Besluit

  Bijgevoegde reactienota (bijlage 1) op de ingediende zienswijzen bij het raadsvoorstel voorkeursrecht windturbinelocaties vast te stellen.

  03:31:18 - 03:32:15 - Rob Bats
 13. 5.5

  Voorstelnummer 2024-RAAD-00010
  Portefeuillehouder Scheringa
  Ingeschatte bespreektijd: 30 minuten (2 minuten per fractie/ 6 minuten voor college)

  Besluit

  CPB, VeurElkaar en VVD leggen een stemverklaring af.


  De gemeenteraad besluit:
  1. Kennis te nemen van de voorkeursrechtbeschikking van het college d.d. 9 januari 2024 tot voorlopige vestiging van een voorkeursrecht op grond van artikel 9.1 lid 2 van de Omgevingswet (bijlage 1).
  2. Op basis van artikel 9.1 lid 1 onder c Omgevingswet een voorkeursrecht ten gunste van de gemeente Steenwijkerland te vestigen op 12 percelen gelegen ten zuiden van De Lende en ten noorden van de Ossenzijlerweg in Oldemarkt, zoals vermeld op de bij dit besluit behorende en daarvan onderdeel uitmakende en als zodanig gewaarmerkte bijlagen 2 (tekst), 3 (grondtekening) en 4 (perceellijst).
  3. Dit besluit te nemen zodat de rechtsgevolgen in stand blijven van het besluit van 9 januari 2024 van het college, welk besluit van rechtswege vervalt, zodra dit raadsbesluit ingaat.
  4. Voor de percelen waarop met dit besluit een voorkeursrecht is gevestigd binnen drie jaar een omgevingsvisie en vervolgens een omgevingsplan vast te stellen waarmee de ontwikkeling van het gebied nader vormgegeven wordt.
  5. Burgemeester en wethouders op te dragen de uitvoering en bekendmaking van dit besluit op de in de Omgevingswet (en het Omgevingsbesluit) voorgeschreven wijze door:
  a. de voorkeursrechtbeschikking bekend te maken door toezending of uitreiking aan de in het besluit vermelde eigenaren en beperkt gerechtigden; en
  b. de voorkeursrechtbeschikking op de gebruikelijke wijze ter inzage te leggen in het gemeentehuis en digitaal via www.steenwijkerland.nl/voorkeursrecht en van deze digitale terinzagelegging kennis te geven door publicatie in het elektronisch mededelingenblad (te raadplegen via: https://www.officielebekendmakingen.nl); en
  c. de voorkeursrechtbeschikking binnen vier dagen na bekendmaking ter inschrijving aan te bieden bij de openbare registers van het Kadaster.


  Stemmen voor 21: BGL 8, CPB 3, PvdA 4, CDA 2, CU 2, GL 1, D66 1
  Stemmen tegen 4: VVD 3, VE 1

  03:31:51 - 03:32:15 - Rob Bats
  03:32:20 - 03:32:21 - Erik Homan
  03:32:21 - 03:32:38 - Rob Bats
  03:32:38 - 03:32:55 - Gidion Hoorn
  03:32:55 - 03:33:00 - Rob Bats
  03:33:01 - 03:33:10 - Aletta Makken
  03:33:11 - 03:33:14 - Rob Bats
  03:33:14 - 03:33:26 - Jeroen van Duijvenvoorde
  03:33:27 - 03:36:56 - Rob Bats
 14. 6

  Besluit

  Er zijn geen vragen gesteld.

  03:36:10 - 03:36:56 - Rob Bats
 15. 7

  Bijlagen

  Besluit

  Ongewijzigd vastgesteld

  03:36:16 - 03:36:56 - Rob Bats
 16. 8

  Besluit

  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld

  03:36:29 - 03:36:56 - Rob Bats
 17. 9

  Besluit

  Er zijn geen vragen of opmerkingen

  03:36:44 - 03:36:56 - Rob Bats
 18. 10

  Zie “Overzichten” in de iBabs-app of het Raadsinformatiesysteem.

  Besluit

  Raadslid Ruitenberg (BGL) vraagt de aandacht voor het aantal ingekomen stukken dat nog op afdoening wacht. Als voorbeeld worden stuk 251 - Omzetting bestemming recreatiewoning, 266 - WOO verzoek en reactie verslag en 274 - Vragen over beeldkwaliteitsplan genoemd. De voorzitter geeft aan hier in de driehoek (overleg griffier, burgemeester en gemeentesecretaris) aandacht voor te zullen vragen.

  03:36:53 - 03:36:56 - Rob Bats
  03:36:56 - 03:37:30 - Helmich Ruitenberg
  03:37:30 - 03:37:57 - Rob Bats
 19. 11

  Besluit

  Raadslid Clazinus Netjes heeft na 25 jaar volksvertegenwoordiging, waarvan de laatste 4 jaar als raadslid van de gemeente Steenwijkerland, aangegeven het raadslidmaatschap te zullen neerleggen. 


  De voorzitter van de raad bedankt dhr. Netjes van harte voor zijn jaren van inzet. De fractievoorzitter dankt dhr. Netjes voor de kennis en ervaring die hij heeft doorgegeven. Aansluitend neemt dhr. Netjes het woord.


  Na afloop van de vergadering is er gelegenheid om afscheid te nemen van dhr. Netjes.

  03:37:53 - 03:37:57 - Rob Bats
  03:38:12 - 03:38:41 - Rob Bats
  03:38:41 - 03:39:15 - Clazinus Netjes
  03:39:15 - 03:39:59 - Rob Bats
  03:39:59 - 03:40:08 - Clazinus Netjes
  03:40:08 - 03:42:07 - Rob Bats
  03:42:07 - 03:42:23 - Clazinus Netjes
  03:42:23 - 03:43:21 - Rob Bats
  03:43:23 - 03:43:24 - Erik Homan
  03:43:24 - 03:43:25 - Clazinus Netjes
  03:43:25 - 03:43:26 - Erik Homan
  03:43:26 - 03:43:28 - Clazinus Netjes
  03:43:30 - 03:43:55 - Clazinus Netjes
  03:43:55 - 03:43:56 - Erik Homan
  03:43:56 - 03:43:57 - Clazinus Netjes
  03:43:59 - 03:45:31 - Erik Homan
  03:45:31 - 03:45:42 - Clazinus Netjes
  03:45:42 - 03:47:26 - Erik Homan
  03:47:27 - 03:47:55 - Clazinus Netjes
  03:48:13 - 03:48:15 - Rob Bats
  03:48:15 - 03:54:42 - Clazinus Netjes
  03:54:55 - 03:55:06 - Rob Bats
 20. 12

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering  om 23.05 uur.

  03:55:05 - 03:55:06 - Rob Bats