Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 4 juli 2023

14:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
J.H. Bats
Toelichting

Behandeling van de Perspectiefnota 2023-2027


Spoorboekje behandeling Perspectiefnota 4 juli 2023
14.00 – 14.05 uur Opening
14.05 – 14.15 uur Hamerstuk: Jaarstukken 2022
14.15 – 15.15 uur Eerste termijn: Algemene beschouwingen fracties op PPN en aankondiging en toelichting moties en amendementen (60 minuten)
                                Spreektijd per fractie maximaal 6 minuten
15.15 – 16.15 uur Reflectie op algemene beschouwing (60 minuten)
16.15 – 16.45 uur Pauze
16.45 – 17.45 uur Reactie college (60 minuten)
17.45 – 19.00 uur Pauze en diner
19.00 - 21.30 uur Tweede termijn: debat over moties en amendementen (inclusief reactie college)
21.30 – 22.00 uur Pauze
22.00 – 23.00 uur Stemrondes
23.00 uur               Afsluiting

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent om 14.00 uur de vergadering. Dhr. Gernaat (CPB) zal later aansluiten. Dhr. Homan (CDA) sluit om 14.02 uur aan.

  00:25:00 - 00:25:01 - Rob Bats
  00:25:40 - 00:32:09 - Rob Bats
 2. 3

  In een openbare vergadering van de gemeenteraad kan gedurende maximaal 5 minuten gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. In de raadsvergadering kan, in tegenstelling tot de Politieke Markt, uitsluitend worden ingesproken over geagendeerde onderwerpen. Als u van het spreekrecht gebruik wenst te maken, dan kunt u dit tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12.00 uur kenbaar maken bij de griffie.

  Besluit

  Er zijn geen insprekers.

  00:26:30 - 00:32:09 - Rob Bats
 3. 4
  Besluitvorming – hamerstukken
 4. 4.1

  Portefeuille Smit
  Voorstelnummer 2023-RAAD-00042

  Besluit

  De gemeenteraad besluit unaniem (26 stemmen):
  1. De reactienota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan "Leeuwte 47" vast te stellen.
  2. De nota van wijzigingen ''Leeuwte 47" vast te stellen.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  4. Het ontwerp bestemmingsplan "'Leeuwte 47" als vervat in NL.IMRO.1708.SJKLeeuwte47BP-VA01, met bijbehorende toelichting, regels en bijlagen gewijzigd vast te stellen.
  5. Het vastgestelde bestemmingsplan "Leeuwte 47" met bij behorende stukken ter inzage te leggen en bekend te maken.

  00:27:27 - 00:32:09 - Rob Bats
 5. 4.2

  Portefeuille Scheringa
  Voorstelnummer 2023-RAAD-00041

  Besluit

  De gemeenteraad besluit unaniem (26 stemmen):
  1. De jaarstukken 2022 vast te stellen.
  2. Het rekeningsaldo van afgerond € 3.664.000 als volgt te bestemmen:
  2a Een bedrag van € 399.000 toevoegen aan de reserve vaste buffer.
  2b Een bedrag van € 1.139.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de tegemoetkoming van de energietoeslag in 2023.
  2c Een bedrag van € 50.000 beschikbaar te stellen voor het in 2023 te organiseren muziektheaterspektakel bij het 65-jarig jubileum van de film Fanfare.
  2d Een bedrag van afgerond € 2.076.000 ten gunste brengen van de Algemene reserve vrij besteedbaar.

  00:28:17 - 00:32:09 - Rob Bats
 6. 5

  00:29:20 - 00:32:09 - Rob Bats
 7. 5.1

  Voorstelnummer 2023-RAAD-00033

  Bijlagen

  Besluit

  De fractievoorzitters geven op partijgrootte hun algemene beschouwing en dienen daarin verschillende moties en een amendement in.
  Het gaat om:


  Amendement A1 CU - Voorbereidingskrediet St. Jansklooster


  Moties:
  M1 BGL Aanpassing tarieven toeristenbelasting
  M2 BGL Toppunt voor watertappen
  M3 BGL Overlast drones
  M4 CPB Woningbouw op voormalig agrarisch erf in St. Jansklooster en andere potentiële kansen
  M5 CPB Ontwikkelen beleid Vrijkomende Agrarische Bebouwing
  M6 CPB Waar is inwoner Steenwijkerland mee gediend
  M7 VVD Projecten gemeente Steenwijkerland
  M8 VVD Likje verf NS Station
  M9 VVD De vlag kan uit
  M10 CDA Regie op voormalig Welkooppand
  M11 CU Beleid invoeren ja ja stickers
  M12 GL Omgevingsvisie
  M13 GL Hittestress
  M14 GL Energieopslag
  M15 GL Biologisch groen
  M16 D66 Burgerberaad
  M17 VE Energielabels woningbouw
  M18 VE Meer onder één kap woningen
  M19 VE Voor niets gaan de zon op
  M20 VE Plant een boom
  M21 VE Verkiezingsborden


  De vergadering wordt kort geschorst van 15.10 tot 15.20 uur. Vervolgens gaan de fracties in debat over de gegeven beschouwingen.


  Dhr. Gernaat (CPB) sluit om 16.10 uur aan bij de vergadering.


  De voorzitter schorst de vergadering van 16.15 tot 16.45 uur. Na de schorsing krijgt het college het woord. De wethouders geven een reflectie op de beschouwingen van de fracties. Ook geven ze hun visie op de ingediende moties.


  De vergadering wordt geschorst van 18.15 tot 19.15 uur. Na de schorsing worden de volgende moties ingetrokken:


  M2 BGL Toppunt voor watertappen
  M3 BGL Overlast drones
  M4 CPB Woningbouw op voormalig agrarisch erf in St. Jansklooster en andere potentiële kansen
  M14 GL Energieopslag
  M15 GL Biologisch groen
  M17 VE Energielabels woningbouw
  M20 VE Plant een boom


  CDA dient het amendement - A2 Voorbereidingskrediet de Meenthe- in.


  De moties en amendementen worden besproken.


  Amendement A1 CU - Voorbereidingskrediet St. Jansklooster wordt ingetrokken.
  Motie M1 BGL Aanpassing tarieven toeristenbelasting wordt ingetrokken


  De vergadering wordt op verzoek van BGL geschorst van 20.10 tot 20.15 uur.


  Motie M13 GL Hittestress wordt ingetrokken. Motie M18 VE Meer onder één kap woningen, motie M19 VE Voor niets gaat de zon op en M21 Verkiezingsborden worden ingetrokken.


  De vergadering wordt geschorst van 21.45 tot 22.00 uur.


  Na de schorsing wordt motie M7 door de VVD ingetrokken en M9 wordt aangepast. Motie M10 wordt door de CDA gewijzigd ingediend.


  Daarna wordt over gegaan tot de stemming.


  Amendementen:
  A1 CU Voorbereidingskrediet St. Jansklooster - INGETROKKEN
  A2 CDA Voorbereidingskrediet de Meenthe - AANGENOMEN
  Dhr. Bus (BGL) legt een stemverklaring af.
  20 stemmen voor: CDA 2, CPB 5, PvdA 4, CU 2, GL 1, D66 1, VE 1 en raadslid Ruitenberg, Keizer, Mooiweer en Holterman (BGL)
  7 stemmen tegen: VVD 3 en raadslid Haveman, ten Berge, Bus en Daan (BGL)  Raadsbesluit:
  De gemeenteraad besluit, met inachtneming van het amendement op beslispunt 2b Voorbereidingskosten congresvoorziening De Meenthe:


  1. Kennis te nemen van:
  a) De voortgangsinformatie over het begrotingsjaar 2023, inclusief de kansen en uitdagingen zoals vermeld in hoofdstuk 2;
  b) Het financieel beeld zoals weergegeven in hoofdstuk 3;
  c) Het bestedingsplan 2024-2027 zoals opgenomen in bijlage 6.2.


  2. In te stemmen met:
  a) De begrotingspositie zoals weergegeven in hoofdstuk 3.2 voor zover het de jaarschijf 2023 betreft;
  b) De budgetafwijkingen zoals opgenomen in bijlage 6.1, met dien verstande dat de incidentele beschikbaarstelling van € 35.000,- voor de congresvoorziening De Meenthe geschrapt wordt;
  c) De Programmabegroting 2023-2026 overeenkomstig 2a en 2b te wijzigen;
  d) De kaders voor de samenstelling van de Programmabegroting 2024-2027 zoals opgenomen in hoofdstuk 4;
  e) Het saldo van de jaarschijven 2024 t/m 2027 zoals opgenomen in hoofdstuk 3.2 te betrekken bij de samenstelling van de Programmabegroting 2024-2027.


  3. Voor 2023 een krediet beschikbaar te stellen van in totaal € 675.000 voor:
  a) ‘Reconstructie fietspad Wanneperveen’ van € 110.000;
  b) ‘Leefbaar Giethoorn deal’ van € 330.000;
  c) ‘Investering bus begraafteam’ van € 10.000;
  d) ‘Investering Case Tractor’ van € 20.000;
  e) ‘Investering veegvuil auto’ van € 20.000;
  f) ‘Investeringen tractie rioolvoertuigen’ van € 185.000.  Moties:
  M1 BGL Aanpassing tarieven toeristenbelasting - INGETROKKEN
  M2 BGL Toppunt voor watertappen - INGETROKKEN
  M3 BGL Overlast drones - INGETROKKEN
  M4 CPB Woningbouw op voormalig agrarisch erf in St. Jansklooster en andere potentiële kansen - INGETROKKEN
  M5 CPB Ontwikkelen beleid Vrijkomende Agrarische Bebouwing - AANGENOMEN
  26 stemmen voor: BGL 8, CPB 5, PvdA 4, VVD 3, CDA 2, CU 2, GL 1, VE 1
  1 stem tegen: D66 1
  M6 CPB Waar is inwoner Steenwijkerland mee gediend - VERWORPEN
  6 stemmen voor: CPB 5, VE 1
  21 Stemmen tegen: BGL 8, PvdA 4, VVD 3, CDA 2, CU 2, GL 1, D66 1
  M7 VVD Projecten gemeente Steenwijkerland - INGETROKKEN
  M8 VVD Likje verf NS Station - VERWORPEN
  Dhr. Keizer (BGL) legt een stemverklaring af.
  13 stemmen voor: BGL 8, VVD 3, GL 1, VE 1
  14 stemmen tegen: CPB 5, PvdA 4, CDA 2, CU 2, D66 1
  M9 VVD De vlag kan uit - INGETROKKEN
  M9 VVD Steenwijkerland met wimpel - AANGENOMEN
  24 stemmen voor: BGL 8, CPB 5, PvdA 4, VVD 3, CDA 2, GL 1, D66 1
  3 stemmen tegen: CU 2, VE 1
  M10 CDA Regie op voormalig Welkooppand (aangepast) - AANGENOMEN
  22 stemmen voor: BGL 8, CPB 5, PvdA 4, CDA 2, CU 2, GL 1
  5 stemmen tegen: VVD 3, D66 1, VE 1
  M11 CU Beleid invoeren ja ja stickers - VERWORPEN
  11 stemmen voor: PvdA 4, VVD 3, CU 2, GL 1, D66 1
  16 stemmen tegen: BGL 8, CPB 5, CDA 2, VE 1
  M12 GL Omgevingsvisie - AANGENOMEN
  Dhr. Brus (CPB) legt een stemverklaring af
  22 stemmen voor: BGL 8, PvdA 4, VVD 3, CDA 2, CU 2, GL 1, D66 1, VE 1
  5 stemmen tegen: CPB 5
  M13 GL Hittestress - INGETROKKEN
  M14 GL Energieopslag - INGETROKKEN
  M15 GL Biologisch groen - INGETROKKEN
  M16 D66 Burgerberaad - VERWORPEN
  7 stemmen voor: PvdA 4, GL 1, D66 1, VE 1
  20 stemmen tegen: BGL 8, CPB 5, VVD 3, CDA 2, CU 2
  M17 VE Energielabels woningbouw - INGETROKKEN
  M18 VE Meer onder één kap woningen - INGETROKKEN
  M19 VE Voor niets gaan de zon op- INGETROKKEN
  M20 VE Plant een boom - INGETROKKEN
  M21 VE Verkiezingsborden- INGETROKKEN


  Toezeggingen:
  - Portefeuillehouder Smit zegt toe om de voorwaarden voor woningsplitsing toegankelijker te maken. Ook zal de portefeuillehouder de voorwaarden  delen met de raad;
  - Portefeuillehouder Harmsma zegt toe om in september naar de raad te komen met een stappenplan voor de Loswal;
  - Portefeuillehouder Harmsma zegt toe voor de begroting te komen met een plan van aanpak voor de tarieven van toeristenbelasting vanaf 2025;
  - Portefeuillehouder Harmsma zegt toe te zullen komen met een informatienota over no-fly zones voor drones en de handelingsperspectief van gemeentes daarin;
  - Portefeuillehouder Bats zegt toe om het onderzoek van diverse universiteiten over effect van verkiezingsborden te delen met de raad.

  LTA - Amendementen

  Titel
  Amendement CDA voorbereidingskrediet de Meenthe

  LTA - Moties

  Onderwerp
  Motie CDA CU CPB regie op voormalig Welkooppand aangepast
  Motie CPB BGL VVD CDA CU - Ontwikkelen beleid voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing
  Motie GL VVD CU Omgevingsvisie
  Motie VVD Wimpel aangepast - Steenwijkerland met wimpel

  LTA - Toezeggingen

  Onderwerp
  Informatienota over no-fly zones voor drones
  Plan van aanpak voor de tarieven van toeristenbelasting
  Stappenplan voor de Loswal;
  Toesturen onderzoek verkiezingsborden
  Voorwaarden voor woningsplitsing toegankelijker maken
  00:29:22 - 00:32:09 - Rob Bats
  00:32:09 - 00:32:18 - Clazinus Netjes
  00:32:19 - 00:33:46 - Rob Bats
  00:33:46 - 00:39:53 - André Bus
  00:39:53 - 00:40:21 - Rob Bats
  00:40:38 - 00:47:38 - Ronnie Lassche
  00:47:38 - 00:47:53 - Rob Bats
  00:47:56 - 00:53:38 - Steven Bunt
  00:53:38 - 00:53:47 - Rob Bats
  00:53:58 - 01:00:23 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:00:23 - 01:00:38 - Rob Bats
  01:00:51 - 01:06:35 - Erik Homan
  01:06:35 - 01:07:09 - Rob Bats
  01:07:09 - 01:11:48 - Jantina Drijfhout-Alkema
  01:11:48 - 01:12:28 - Rob Bats
  01:12:42 - 01:19:02 - Stephanie Geurtz
  01:19:02 - 01:19:17 - Rob Bats
  01:19:44 - 01:26:25 - Emmy Elgersma
  01:26:25 - 01:26:42 - Rob Bats
  01:26:44 - 01:31:37 - Aletta Makken
  01:31:37 - 01:32:31 - Rob Bats
  01:43:57 - 01:44:37 - Rob Bats
  01:44:37 - 01:45:33 - Aletta Makken
  01:45:35 - 01:46:43 - André Bus
  01:46:43 - 01:46:44 - Rob Bats
  01:46:44 - 01:46:55 - Aletta Makken
  01:46:55 - 01:46:56 - Rob Bats
  01:46:58 - 01:47:07 - André Bus
  01:47:07 - 01:47:10 - Rob Bats
  01:47:11 - 01:47:51 - Emmy Elgersma
  01:47:52 - 01:49:21 - André Bus
  01:49:21 - 01:49:22 - Rob Bats
  01:49:22 - 01:49:37 - Emmy Elgersma
  01:49:37 - 01:49:49 - André Bus
  01:49:49 - 01:49:55 - Rob Bats
  01:49:56 - 01:50:50 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:50:50 - 01:50:51 - Rob Bats
  01:50:51 - 01:51:36 - Emmy Elgersma
  01:51:36 - 01:51:37 - Rob Bats
  01:51:37 - 01:52:00 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:52:01 - 01:52:02 - Rob Bats
  01:52:02 - 01:52:09 - Emmy Elgersma
  01:52:09 - 01:52:14 - Rob Bats
  01:52:15 - 01:52:52 - Ronnie Lassche
  01:52:53 - 01:53:27 - André Bus
  01:53:29 - 01:54:13 - Ronnie Lassche
  01:54:13 - 01:54:16 - Ronnie Lassche
  01:54:16 - 01:54:46 - André Bus
  01:54:46 - 01:54:47 - Rob Bats
  01:54:47 - 01:54:49 - Ronnie Lassche
  01:54:50 - 01:54:59 - Ronnie Lassche
  01:55:00 - 01:55:01 - Rob Bats
  01:55:02 - 01:55:26 - André Bus
  01:55:27 - 01:55:28 - Rob Bats
  01:55:29 - 01:56:00 - Ronnie Lassche
  01:56:00 - 01:56:01 - Rob Bats
  01:56:01 - 01:57:02 - Jantina Drijfhout-Alkema
  01:57:02 - 01:57:03 - Rob Bats
  01:57:05 - 01:58:42 - Ronnie Lassche
  01:58:42 - 01:58:43 - Rob Bats
  01:58:43 - 01:59:10 - Jantina Drijfhout-Alkema
  01:59:10 - 01:59:13 - Rob Bats
  01:59:14 - 01:59:44 - Ronnie Lassche
  01:59:44 - 01:59:45 - Rob Bats
  01:59:46 - 02:00:16 - Aletta Makken
  02:00:17 - 02:00:54 - Jantina Drijfhout-Alkema
  02:00:56 - 02:00:58 - Rob Bats
  02:00:59 - 02:01:10 - Aletta Makken
  02:01:10 - 02:01:14 - Rob Bats
  02:01:14 - 02:02:38 - Stephanie Geurtz
  02:02:38 - 02:02:41 - Rob Bats
  02:02:42 - 02:03:58 - Ronnie Lassche
  02:03:58 - 02:03:59 - Rob Bats
  02:03:59 - 02:04:32 - Stephanie Geurtz
  02:04:36 - 02:04:54 - Ronnie Lassche
  02:04:54 - 02:04:58 - Rob Bats
  02:04:59 - 02:05:20 - Stephanie Geurtz
  02:05:20 - 02:05:43 - Rob Bats
  02:05:43 - 02:07:01 - Erik Homan
  02:07:02 - 02:07:03 - Rob Bats
  02:07:04 - 02:07:18 - André Bus
  02:07:18 - 02:07:35 - Rob Bats
  02:07:35 - 02:07:54 - Steven Bunt
  02:07:55 - 02:07:56 - Rob Bats
  02:07:56 - 02:08:08 - Erik Homan
  02:08:08 - 02:08:09 - Rob Bats
  02:08:09 - 02:09:14 - Stephanie Geurtz
  02:09:14 - 02:09:34 - Rob Bats
  02:09:35 - 02:09:51 - Erik Homan
  02:09:51 - 02:09:52 - Rob Bats
  02:09:54 - 02:10:37 - Emmy Elgersma
  02:10:37 - 02:10:44 - Rob Bats
  02:10:46 - 02:11:25 - Ronnie Lassche
  02:11:25 - 02:11:31 - Rob Bats
  02:11:31 - 02:12:56 - André Bus
  02:12:56 - 02:12:57 - Rob Bats
  02:12:58 - 02:13:40 - Erik Homan
  02:13:40 - 02:13:41 - Rob Bats
  02:13:41 - 02:14:00 - Emmy Elgersma
  02:14:01 - 02:14:07 - Rob Bats
  02:14:08 - 02:14:51 - Aletta Makken
  02:14:51 - 02:14:52 - Rob Bats
  02:14:52 - 02:16:09 - Steven Bunt
  02:16:11 - 02:17:06 - Aletta Makken
  02:17:06 - 02:17:31 - Rob Bats
  02:17:31 - 02:18:19 - Steven Bunt
  02:18:19 - 02:18:20 - Rob Bats
  02:18:21 - 02:19:06 - Emmy Elgersma
  02:19:06 - 02:20:09 - Steven Bunt
  02:20:09 - 02:20:10 - Rob Bats
  02:20:10 - 02:20:22 - Emmy Elgersma
  02:20:23 - 02:20:32 - Steven Bunt
  02:20:32 - 02:20:36 - Rob Bats
  02:20:37 - 02:20:55 - Ronnie Lassche
  02:20:57 - 02:21:55 - Miriam Slomp-Dekkers
  02:21:55 - 02:21:58 - Rob Bats
  02:21:58 - 02:22:41 - Ronnie Lassche
  02:22:41 - 02:22:44 - Rob Bats
  02:22:45 - 02:23:09 - Stephanie Geurtz
  02:23:10 - 02:23:51 - Miriam Slomp-Dekkers
  02:23:51 - 02:23:52 - Rob Bats
  02:23:55 - 02:24:53 - Emmy Elgersma
  02:24:53 - 02:24:54 - Rob Bats
  02:24:55 - 02:26:01 - Miriam Slomp-Dekkers
  02:26:01 - 02:26:02 - Rob Bats
  02:26:02 - 02:26:46 - Emmy Elgersma
  02:26:46 - 02:26:47 - Rob Bats
  02:26:47 - 02:27:05 - Miriam Slomp-Dekkers
  02:27:05 - 02:27:06 - Rob Bats
  02:27:07 - 02:27:52 - Stephanie Geurtz
  02:27:52 - 02:27:57 - Rob Bats
  02:27:57 - 02:28:52 - Jantina Drijfhout-Alkema
  02:28:52 - 02:28:59 - Rob Bats
  02:28:59 - 02:30:00 - Aletta Makken
  02:30:00 - 02:30:04 - Rob Bats
  02:30:05 - 02:30:14 - Erik Homan
  02:30:14 - 02:30:31 - Rob Bats
  02:30:32 - 02:31:04 - Miriam Slomp-Dekkers
  02:31:04 - 02:31:13 - Rob Bats
  02:31:13 - 02:32:00 - Ronnie Lassche
  02:32:03 - 02:32:04 - Rob Bats
  02:32:05 - 02:32:41 - Stephanie Geurtz
  02:32:41 - 02:32:55 - Rob Bats
  02:32:55 - 02:33:10 - Miriam Slomp-Dekkers
  02:33:10 - 02:33:12 - Rob Bats
  02:33:12 - 02:33:35 - Stephanie Geurtz
  02:33:35 - 02:33:41 - Rob Bats
  02:33:43 - 02:33:55 - André Bus
  02:33:55 - 02:33:56 - Rob Bats
  02:33:56 - 02:34:25 - Erik Homan
  02:34:26 - 02:34:28 - Rob Bats
  02:34:28 - 02:34:46 - Stephanie Geurtz
  02:34:47 - 02:34:50 - Rob Bats
  02:34:51 - 02:35:48 - Ronnie Lassche
  02:35:50 - 02:36:16 - Stephanie Geurtz
  02:36:16 - 02:36:18 - Rob Bats
  02:36:18 - 02:36:34 - Emmy Elgersma
  02:36:34 - 02:36:35 - Rob Bats
  02:36:37 - 02:37:13 - Ronnie Lassche
  02:37:13 - 02:37:24 - Rob Bats
  02:37:25 - 02:37:59 - Emmy Elgersma
  02:37:59 - 02:38:01 - Rob Bats
  02:38:01 - 02:38:50 - Ronnie Lassche
  02:38:50 - 02:39:08 - Rob Bats
  03:10:08 - 03:10:48 - Rob Bats
  03:10:50 - 03:16:28 - Marcel Scheringa
  03:16:28 - 03:16:30 - Rob Bats
  03:16:31 - 03:16:54 - Ronnie Lassche
  03:16:56 - 03:17:28 - Rob Bats
  03:17:28 - 03:17:51 - Marcel Scheringa
  03:17:52 - 03:18:07 - Ronnie Lassche
  03:18:07 - 03:18:08 - Rob Bats
  03:18:09 - 03:21:57 - Marcel Scheringa
  03:21:57 - 03:21:58 - Rob Bats
  03:21:58 - 03:22:46 - Marcel Scheringa
  03:22:46 - 03:22:47 - Rob Bats
  03:22:48 - 03:23:45 - Emmy Elgersma
  03:23:45 - 03:24:00 - Rob Bats
  03:24:01 - 03:24:30 - Marcel Scheringa
  03:24:30 - 03:24:32 - Rob Bats
  03:24:32 - 03:26:52 - Marcel Scheringa
  03:26:52 - 03:26:59 - Rob Bats
  03:26:59 - 03:27:11 - Stephanie Geurtz
  03:27:13 - 03:27:26 - Marcel Scheringa
  03:27:27 - 03:28:30 - Marcel Scheringa
  03:28:32 - 03:28:50 - Rob Bats
  03:28:54 - 03:31:03 - Melvin Smit
  03:31:03 - 03:31:05 - Rob Bats
  03:31:05 - 03:31:24 - Stephanie Geurtz
  03:31:24 - 03:31:30 - Rob Bats
  03:31:30 - 03:33:58 - Melvin Smit
  03:33:58 - 03:33:59 - Rob Bats
  03:33:59 - 03:34:00 - Melvin Smit
  03:34:00 - 03:34:27 - Miriam Slomp-Dekkers
  03:34:27 - 03:36:16 - Melvin Smit
  03:36:16 - 03:36:18 - Rob Bats
  03:36:18 - 03:36:54 - Steven Bunt
  03:36:54 - 03:36:55 - Melvin Smit
  03:36:55 - 03:37:10 - Melvin Smit
  03:37:10 - 03:37:11 - Rob Bats
  03:37:11 - 03:39:22 - Melvin Smit
  03:39:22 - 03:39:25 - Rob Bats
  03:39:25 - 03:39:53 - Stephanie Geurtz
  03:39:53 - 03:39:55 - Rob Bats
  03:39:55 - 03:40:14 - Aletta Makken
  03:40:14 - 03:40:23 - Rob Bats
  03:40:23 - 03:40:24 - Melvin Smit
  03:40:24 - 03:40:36 - Ronnie Lassche
  03:40:36 - 03:40:38 - Rob Bats
  03:40:38 - 03:41:24 - Melvin Smit
  03:41:24 - 03:41:49 - Rob Bats
  03:41:49 - 03:43:15 - Melvin Smit
  03:43:15 - 03:43:40 - Rob Bats
  03:43:40 - 03:43:56 - Jantina Drijfhout-Alkema
  03:43:57 - 03:44:21 - Melvin Smit
  03:44:21 - 03:44:23 - Rob Bats
  03:44:23 - 03:44:38 - Steven Bunt
  03:44:38 - 03:44:59 - Rob Bats
  03:44:59 - 03:45:34 - Melvin Smit
  03:45:34 - 03:45:36 - Rob Bats
  03:45:36 - 03:45:52 - Tilko Gernaat
  03:45:52 - 03:45:53 - Rob Bats
  03:45:53 - 03:46:08 - Melvin Smit
  03:46:09 - 03:46:30 - Tilko Gernaat
  03:46:30 - 03:46:48 - Melvin Smit
  03:46:50 - 03:47:43 - Melvin Smit
  03:47:43 - 03:47:44 - Rob Bats
  03:47:44 - 03:49:39 - Melvin Smit
  03:49:39 - 03:49:40 - Rob Bats
  03:49:40 - 03:49:41 - Melvin Smit
  03:49:41 - 03:50:10 - Stephanie Geurtz
  03:50:10 - 03:50:11 - Rob Bats
  03:50:11 - 03:50:12 - Melvin Smit
  03:50:12 - 03:51:20 - Emmy Elgersma
  03:51:20 - 03:52:15 - Rob Bats
  03:52:15 - 03:53:01 - Melvin Smit
  03:53:01 - 03:53:02 - Rob Bats
  03:53:02 - 03:53:24 - Aletta Makken
  03:53:24 - 03:53:26 - Rob Bats
  03:53:26 - 03:53:55 - Melvin Smit
  03:53:55 - 03:53:56 - Rob Bats
  03:53:56 - 03:53:57 - Melvin Smit
  03:53:57 - 03:54:09 - Aletta Makken
  03:54:09 - 03:54:11 - Melvin Smit
  03:54:11 - 03:54:26 - Rob Bats
  03:54:26 - 03:55:02 - Melvin Smit
  03:55:02 - 03:55:03 - Rob Bats
  03:55:03 - 03:55:31 - Steven Bunt
  03:55:31 - 03:56:22 - Rob Bats
  03:56:22 - 03:57:45 - Melvin Smit
  03:57:45 - 03:57:49 - Rob Bats
  03:57:49 - 03:57:50 - Melvin Smit
  03:57:50 - 03:58:20 - Aletta Makken
  03:58:20 - 03:58:21 - Rob Bats
  03:58:21 - 03:58:22 - Aletta Makken
  03:58:22 - 03:58:39 - Melvin Smit
  03:58:39 - 03:58:51 - Rob Bats
  03:58:58 - 04:04:26 - Trijn Jongman-Smit
  04:04:26 - 04:04:36 - Rob Bats
  04:04:36 - 04:04:37 - Trijn Jongman-Smit
  04:04:39 - 04:05:07 - Emmy Elgersma
  04:05:07 - 04:05:08 - Rob Bats
  04:05:08 - 04:05:42 - Trijn Jongman-Smit
  04:05:42 - 04:05:43 - Rob Bats
  04:05:43 - 04:05:44 - Trijn Jongman-Smit
  04:05:46 - 04:06:33 - Erik Homan
  04:06:33 - 04:06:34 - Rob Bats
  04:06:34 - 04:07:57 - Trijn Jongman-Smit
  04:07:57 - 04:08:10 - Rob Bats
  04:08:11 - 04:08:22 - Aletta Makken
  04:08:22 - 04:08:23 - Rob Bats
  04:08:24 - 04:09:20 - Emmy Elgersma
  04:09:20 - 04:09:31 - Rob Bats
  04:09:31 - 04:09:41 - Erik Homan
  04:09:41 - 04:09:44 - Rob Bats
  04:09:44 - 04:09:59 - Trijn Jongman-Smit
  04:09:59 - 04:10:00 - Rob Bats
  04:10:00 - 04:10:54 - Trijn Jongman-Smit
  04:10:54 - 04:11:02 - Rob Bats
  04:11:02 - 04:13:31 - Trijn Jongman-Smit
  04:13:31 - 04:13:32 - Rob Bats
  04:13:32 - 04:13:33 - Trijn Jongman-Smit
  04:13:33 - 04:13:51 - Stephanie Geurtz
  04:13:51 - 04:13:53 - Rob Bats
  04:13:54 - 04:14:22 - Trijn Jongman-Smit
  04:14:22 - 04:14:23 - Rob Bats
  04:14:23 - 04:14:48 - Aletta Makken
  04:14:48 - 04:14:49 - Rob Bats
  04:14:49 - 04:14:51 - Trijn Jongman-Smit
  04:14:51 - 04:14:55 - Rob Bats
  04:14:58 - 04:15:48 - Ronnie Lassche
  04:15:48 - 04:15:49 - Rob Bats
  04:15:49 - 04:16:19 - Trijn Jongman-Smit
  04:16:19 - 04:16:24 - Rob Bats
  04:16:25 - 04:16:54 - Ronnie Lassche
  04:16:54 - 04:17:16 - Rob Bats
  04:17:17 - 04:20:48 - Bram Harmsma
  04:20:48 - 04:20:50 - Rob Bats
  04:20:50 - 04:20:51 - Bram Harmsma
  04:20:51 - 04:20:59 - André Bus
  04:20:59 - 04:21:19 - Bram Harmsma
  04:21:19 - 04:21:21 - Rob Bats
  04:21:21 - 04:23:09 - Bram Harmsma
  04:23:09 - 04:23:10 - Rob Bats
  04:23:10 - 04:23:11 - Bram Harmsma
  04:23:11 - 04:24:02 - Emmy Elgersma
  04:24:02 - 04:24:04 - Rob Bats
  04:24:05 - 04:24:26 - Bram Harmsma
  04:24:26 - 04:24:27 - Rob Bats
  04:24:27 - 04:25:59 - Bram Harmsma
  04:25:59 - 04:26:00 - Rob Bats
  04:26:00 - 04:26:11 - Stephanie Geurtz
  04:26:11 - 04:26:14 - Rob Bats
  04:26:14 - 04:26:21 - Bram Harmsma
  04:26:21 - 04:26:23 - Rob Bats
  04:26:23 - 04:26:38 - Stephanie Geurtz
  04:26:38 - 04:28:49 - Bram Harmsma
  04:28:49 - 04:28:50 - Rob Bats
  04:28:50 - 04:29:17 - Aletta Makken
  04:29:17 - 04:29:20 - Rob Bats
  04:29:20 - 04:29:29 - Bram Harmsma
  04:29:29 - 04:29:35 - Rob Bats
  04:29:36 - 04:29:49 - Erik Homan
  04:29:49 - 04:29:54 - Rob Bats
  04:29:55 - 04:30:17 - Bram Harmsma
  04:30:17 - 04:31:58 - Rob Bats
  04:31:59 - 04:32:21 - Miriam Slomp-Dekkers
  04:32:21 - 04:32:54 - Rob Bats
  04:32:54 - 04:33:03 - Miriam Slomp-Dekkers
  04:33:03 - 04:33:12 - Rob Bats
  04:33:13 - 04:33:16 - Erik Homan
  04:33:16 - 04:33:17 - Rob Bats
  04:33:18 - 04:33:27 - Stephanie Geurtz
  04:33:27 - 04:33:43 - Rob Bats
  04:33:43 - 04:33:47 - Ingrid Ten Berge-op de Weegh
  04:33:47 - 04:34:11 - Rob Bats
  05:42:44 - 05:43:11 - Rob Bats
  05:43:11 - 05:43:13 - Ingrid Ten Berge-op de Weegh
  05:43:13 - 05:43:14 - Rob Bats
  05:43:14 - 05:43:40 - Ingrid Ten Berge-op de Weegh
  05:43:40 - 05:43:52 - Rob Bats
  05:43:52 - 05:44:05 - Tinus Holterman
  05:44:05 - 05:44:14 - Rob Bats
  05:44:14 - 05:44:29 - Aletta Makken
  05:44:30 - 05:44:44 - Rob Bats
  05:44:45 - 05:45:06 - Tilko Gernaat
  05:45:06 - 05:45:15 - Rob Bats
  05:45:16 - 05:45:25 - Stephanie Geurtz
  05:45:25 - 05:45:42 - Rob Bats
  05:45:43 - 05:46:11 - Erik Homan
  05:46:12 - 05:47:53 - Rob Bats
  05:47:56 - 05:48:00 - Henk Boxum
  05:48:00 - 05:48:09 - Rob Bats
  05:48:09 - 05:49:44 - Henk Boxum
  05:49:44 - 05:49:46 - Rob Bats
  05:49:47 - 05:50:42 - Wim Brus
  05:50:42 - 05:50:45 - Rob Bats
  05:50:45 - 05:51:02 - Mans Loman
  05:51:02 - 05:51:03 - Rob Bats
  05:51:04 - 05:51:48 - Henk Boxum
  05:51:48 - 05:51:50 - Rob Bats
  05:51:51 - 05:52:14 - Emmy Elgersma
  05:52:14 - 05:52:16 - Rob Bats
  05:52:18 - 05:52:30 - Stephanie Geurtz
  05:52:30 - 05:52:32 - Rob Bats
  05:52:33 - 05:52:48 - Erik Homan
  05:52:48 - 05:52:53 - Rob Bats
  05:52:55 - 05:53:01 - Willem Sommer
  05:53:01 - 05:53:02 - Rob Bats
  05:53:02 - 05:53:11 - Helmich Ruitenberg
  05:53:11 - 05:53:12 - Rob Bats
  05:53:13 - 05:53:41 - Henk Boxum
  05:53:41 - 05:54:25 - Rob Bats
  05:54:25 - 05:55:29 - Erik Homan
  05:55:29 - 05:55:36 - Rob Bats
  05:55:36 - 05:56:09 - André Bus
  05:56:10 - 05:56:28 - Rob Bats
  05:56:28 - 05:57:12 - Jannes Mulder
  05:57:13 - 05:57:18 - Rob Bats
  05:57:18 - 05:58:41 - Tilko Gernaat
  05:58:41 - 05:58:44 - Rob Bats
  05:58:45 - 05:58:46 - Rob Bats
  05:58:46 - 05:59:46 - Mans Loman
  05:59:47 - 05:59:50 - Rob Bats
  05:59:50 - 06:00:30 - Stephanie Geurtz
  06:00:31 - 06:00:39 - Rob Bats
  06:00:41 - 06:01:24 - Jantina Drijfhout-Alkema
  06:01:24 - 06:01:26 - Rob Bats
  06:01:27 - 06:02:05 - Emmy Elgersma
  06:02:05 - 06:02:08 - Rob Bats
  06:02:08 - 06:02:11 - Aletta Makken
  06:02:12 - 06:02:29 - Rob Bats
  06:02:44 - 06:04:19 - Trijn Jongman-Smit
  06:04:20 - 06:04:21 - Rob Bats
  06:04:22 - 06:05:12 - André Bus
  06:05:13 - 06:05:24 - Rob Bats
  06:05:26 - 06:05:29 - Aletta Makken
  06:05:29 - 06:05:32 - Rob Bats
  06:05:32 - 06:05:47 - Aletta Makken
  06:05:48 - 06:05:51 - Rob Bats
  06:05:53 - 06:06:00 - Trijn Jongman-Smit
  06:06:00 - 06:06:24 - Rob Bats
  06:06:25 - 06:07:22 - Erik Homan
  06:07:22 - 06:07:24 - Rob Bats
  06:07:24 - 06:08:19 - Jannes Mulder
  06:08:19 - 06:08:47 - Rob Bats
  06:08:47 - 06:09:05 - Helmich Ruitenberg
  06:09:17 - 06:09:36 - Rob Bats
  06:09:37 - 06:09:45 - Jantina Drijfhout-Alkema
  06:09:46 - 06:10:03 - Rob Bats
  06:10:03 - 06:10:06 - Erik Homan
  06:10:06 - 06:10:30 - Jannes Mulder
  06:10:30 - 06:10:41 - Rob Bats
  06:10:53 - 06:11:16 - Bram Harmsma
  06:11:19 - 06:11:22 - Rob Bats
  06:11:22 - 06:11:27 - Aletta Makken
  06:11:29 - 06:11:32 - Bram Harmsma
  06:11:33 - 06:11:36 - Rob Bats
  06:11:36 - 06:11:44 - Helmich Ruitenberg
  06:11:44 - 06:12:20 - Rob Bats
  06:12:20 - 06:13:58 - Wim Brus
  06:13:59 - 06:14:27 - Rob Bats
  06:14:27 - 06:14:53 - Helmich Ruitenberg
  06:14:53 - 06:14:56 - Rob Bats
  06:14:56 - 06:15:09 - Henk Boxum
  06:15:11 - 06:15:56 - Stephanie Geurtz
  06:15:58 - 06:16:11 - Erik Homan
  06:16:12 - 06:16:15 - Rob Bats
  06:16:16 - 06:16:42 - Wim Brus
  06:16:43 - 06:16:46 - Rob Bats
  06:16:46 - 06:16:53 - Willem Sommer
  06:16:53 - 06:16:56 - Rob Bats
  06:16:56 - 06:17:40 - Emmy Elgersma
  06:17:40 - 06:18:03 - Rob Bats
  06:18:04 - 06:19:42 - Gidion Hoorn
  06:19:42 - 06:19:44 - Rob Bats
  06:19:45 - 06:20:10 - Mans Loman
  06:20:11 - 06:20:35 - Gidion Hoorn
  06:20:35 - 06:20:38 - Rob Bats
  06:20:40 - 06:21:25 - Richard Keizer
  06:21:25 - 06:21:27 - Rob Bats
  06:21:28 - 06:22:28 - Jannes Mulder
  06:22:28 - 06:22:29 - Rob Bats
  06:22:30 - 06:22:53 - Erik Homan
  06:22:53 - 06:22:54 - Rob Bats
  06:22:56 - 06:23:39 - Aletta Makken
  06:23:39 - 06:23:41 - Rob Bats
  06:23:41 - 06:24:23 - Stephanie Geurtz
  06:24:23 - 06:24:26 - Rob Bats
  06:24:26 - 06:24:45 - Jantina Drijfhout-Alkema
  06:24:46 - 06:24:47 - Rob Bats
  06:24:48 - 06:25:35 - Emmy Elgersma
  06:25:35 - 06:25:37 - Rob Bats
  06:25:37 - 06:25:57 - Gidion Hoorn
  06:25:59 - 06:26:15 - Rob Bats
  06:26:16 - 06:27:34 - Mans Loman
  06:27:34 - 06:27:37 - Rob Bats
  06:27:38 - 06:27:49 - Aletta Makken
  06:27:50 - 06:27:51 - Rob Bats
  06:27:51 - 06:28:17 - Mans Loman
  06:28:17 - 06:28:18 - Rob Bats
  06:28:20 - 06:28:43 - Jantina Drijfhout-Alkema
  06:28:43 - 06:28:44 - Rob Bats
  06:28:44 - 06:29:14 - Mans Loman
  06:29:15 - 06:29:16 - Rob Bats
  06:29:17 - 06:29:53 - Stephanie Geurtz
  06:29:53 - 06:30:00 - Rob Bats
  06:30:01 - 06:31:35 - Roland Logtmeijer
  06:31:35 - 06:31:37 - Rob Bats
  06:31:38 - 06:32:33 - Emmy Elgersma
  06:32:33 - 06:32:44 - Rob Bats
  06:32:45 - 06:33:20 - Wim Brus
  06:33:21 - 06:33:25 - Rob Bats
  06:33:26 - 06:33:32 - Tinus Holterman
  06:33:32 - 06:33:37 - Rob Bats
  06:36:40 - 06:36:45 - Rob Bats
  06:36:45 - 06:36:58 - Tinus Holterman
  06:36:58 - 06:37:01 - Rob Bats
  06:37:01 - 06:37:33 - Tinus Holterman
  06:37:33 - 06:37:34 - Rob Bats
  06:37:34 - 06:37:56 - Mans Loman
  06:37:56 - 06:38:03 - Rob Bats
  06:38:03 - 06:38:05 - Aletta Makken
  06:38:05 - 06:38:07 - Rob Bats
  06:38:07 - 06:38:21 - Aletta Makken
  06:38:21 - 06:38:22 - Rob Bats
  06:38:23 - 06:38:57 - Erik Homan
  06:38:57 - 06:39:04 - Rob Bats
  06:39:04 - 06:39:22 - Mans Loman
  06:39:22 - 06:39:27 - Rob Bats
  06:39:27 - 06:39:32 - Erik Homan
  06:39:34 - 06:39:42 - Rob Bats
  06:39:44 - 06:41:03 - Mans Loman
  06:41:03 - 06:41:09 - Rob Bats
  06:41:09 - 06:41:33 - Erik Homan
  06:41:34 - 06:41:42 - Mans Loman
  06:41:43 - 06:42:58 - Roland Logtmeijer
  06:42:58 - 06:43:10 - Rob Bats
  06:43:10 - 06:43:11 - Gidion Hoorn
  06:43:11 - 06:43:30 - Gidion Hoorn
  06:43:30 - 06:43:31 - Rob Bats
  06:43:32 - 06:44:10 - Stephanie Geurtz
  06:44:10 - 06:44:11 - Rob Bats
  06:44:12 - 06:45:29 - Richard Keizer
  06:45:29 - 06:45:32 - Rob Bats
  06:45:33 - 06:46:16 - Aletta Makken
  06:46:16 - 06:46:25 - Rob Bats
  06:46:26 - 06:46:33 - Henk Boxum
  06:46:34 - 06:46:35 - Rob Bats
  06:46:36 - 06:47:11 - Emmy Elgersma
  06:47:11 - 06:47:15 - Rob Bats
  06:47:16 - 06:47:54 - Mans Loman
  06:47:54 - 06:47:59 - Rob Bats
  06:47:59 - 06:48:02 - Mans Loman
  06:48:02 - 06:48:05 - Rob Bats
  06:48:05 - 06:48:19 - Richard Keizer
  06:48:19 - 06:48:23 - Rob Bats
  06:48:23 - 06:48:29 - Mans Loman
  06:48:29 - 06:48:30 - Rob Bats
  06:48:30 - 06:48:32 - Richard Keizer
  06:48:32 - 06:48:42 - Rob Bats
  06:48:51 - 06:50:18 - Mans Loman
  06:50:18 - 06:50:20 - Rob Bats
  06:50:21 - 06:51:11 - Gidion Hoorn
  06:51:11 - 06:51:15 - Rob Bats
  06:51:16 - 06:52:03 - Emmy Elgersma
  06:52:04 - 06:52:05 - Rob Bats
  06:52:06 - 06:53:31 - Jannes Mulder
  06:53:31 - 06:54:12 - Rob Bats
  06:54:12 - 06:55:10 - Bennie Daan
  06:55:10 - 06:55:12 - Rob Bats
  06:55:13 - 06:55:28 - Erik Homan
  06:55:28 - 06:55:29 - Rob Bats
  06:55:30 - 06:56:18 - Stephanie Geurtz
  06:56:18 - 06:56:29 - Rob Bats
  06:56:29 - 06:57:38 - Jantina Drijfhout-Alkema
  06:57:39 - 06:57:41 - Rob Bats
  06:57:41 - 06:58:45 - Mans Loman
  06:58:46 - 06:58:48 - Rob Bats
  06:58:48 - 06:59:03 - Aletta Makken
  06:59:04 - 06:59:19 - Rob Bats
  06:59:20 - 07:00:31 - Erik Homan
  07:00:31 - 07:00:33 - Rob Bats
  07:00:33 - 07:01:05 - Aletta Makken
  07:01:05 - 07:01:07 - Rob Bats
  07:01:07 - 07:02:00 - Jannes Mulder
  07:02:02 - 07:02:06 - Rob Bats
  07:02:08 - 07:02:48 - Richard Keizer
  07:02:48 - 07:02:51 - Rob Bats
  07:02:52 - 07:03:31 - Stephanie Geurtz
  07:03:31 - 07:03:33 - Rob Bats
  07:03:34 - 07:04:35 - Henk Boxum
  07:04:35 - 07:04:40 - Rob Bats
  07:04:40 - 07:05:45 - Emmy Elgersma
  07:05:45 - 07:05:47 - Rob Bats
  07:05:48 - 07:06:49 - Mans Loman
  07:06:49 - 07:07:07 - Rob Bats
  07:07:07 - 07:07:55 - Tilko Gernaat
  07:07:55 - 07:07:56 - Rob Bats
  07:07:57 - 07:08:10 - Jannes Mulder
  07:08:10 - 07:08:17 - Rob Bats
  07:08:17 - 07:08:54 - Emmy Elgersma
  07:08:54 - 07:08:55 - Rob Bats
  07:08:56 - 07:09:09 - Tilko Gernaat
  07:09:09 - 07:09:11 - Rob Bats
  07:09:12 - 07:09:19 - Richard Keizer
  07:09:19 - 07:09:45 - Emmy Elgersma
  07:09:45 - 07:09:49 - Rob Bats
  07:09:49 - 07:10:27 - Erik Homan
  07:10:27 - 07:10:39 - Rob Bats
  07:10:39 - 07:10:40 - Jantina Drijfhout-Alkema
  07:10:40 - 07:10:45 - Rob Bats
  07:10:45 - 07:12:00 - Jantina Drijfhout-Alkema
  07:12:00 - 07:12:07 - Rob Bats
  07:12:07 - 07:12:24 - Roland Logtmeijer
  07:12:24 - 07:12:26 - Rob Bats
  07:12:27 - 07:12:41 - Aletta Makken
  07:12:41 - 07:12:43 - Rob Bats
  07:12:43 - 07:13:13 - Ina Haveman-Regeling
  07:13:14 - 07:13:21 - Rob Bats
  07:13:21 - 07:13:52 - Tilko Gernaat
  07:13:52 - 07:13:53 - Rob Bats
  07:13:56 - 07:15:31 - Emmy Elgersma
  07:15:31 - 07:15:44 - Rob Bats
  07:15:44 - 07:15:52 - Erik Homan
  07:15:52 - 07:15:54 - Rob Bats
  07:15:55 - 07:16:43 - Stephanie Geurtz
  07:16:43 - 07:16:53 - Rob Bats
  07:16:53 - 07:17:47 - Jeroen van Duijvenvoorde
  07:17:47 - 07:17:48 - Rob Bats
  07:17:49 - 07:19:33 - Jantina Drijfhout-Alkema
  07:19:33 - 07:19:48 - Rob Bats
  07:19:48 - 07:21:47 - Stephanie Geurtz
  07:21:47 - 07:21:57 - Rob Bats
  07:21:58 - 07:22:10 - Helmich Ruitenberg
  07:22:10 - 07:22:12 - Rob Bats
  07:22:13 - 07:22:23 - Steven Bunt
  07:22:24 - 07:22:26 - Rob Bats
  07:22:26 - 07:22:49 - Erik Homan
  07:22:49 - 07:22:52 - Rob Bats
  07:22:53 - 07:23:24 - Wim Brus
  07:23:24 - 07:23:26 - Rob Bats
  07:23:27 - 07:24:15 - Emmy Elgersma
  07:24:15 - 07:24:26 - Rob Bats
  07:24:26 - 07:24:58 - Henk Boxum
  07:24:59 - 07:25:02 - Rob Bats
  07:25:03 - 07:25:23 - Mans Loman
  07:25:23 - 07:25:25 - Rob Bats
  07:25:25 - 07:26:20 - Stephanie Geurtz
  07:26:21 - 07:26:26 - Rob Bats
  07:26:30 - 07:27:57 - Stephanie Geurtz
  07:27:58 - 07:28:11 - Rob Bats
  07:28:11 - 07:29:03 - Annie Muizelaar-Eilkes
  07:29:03 - 07:29:07 - Rob Bats
  07:29:08 - 07:29:45 - Jeroen van Duijvenvoorde
  07:29:45 - 07:29:50 - Rob Bats
  07:29:51 - 07:30:07 - Ingrid Ten Berge-op de Weegh
  07:30:07 - 07:30:08 - Rob Bats
  07:30:09 - 07:30:50 - Steven Bunt
  07:30:50 - 07:30:54 - Rob Bats
  07:30:54 - 07:31:07 - Erik Homan
  07:31:07 - 07:31:08 - Rob Bats
  07:31:09 - 07:31:55 - Jantina Drijfhout-Alkema
  07:31:56 - 07:31:57 - Rob Bats
  07:31:59 - 07:32:52 - Emmy Elgersma
  07:32:52 - 07:33:01 - Rob Bats
  07:33:02 - 07:34:17 - Aletta Makken
  07:34:18 - 07:34:25 - Rob Bats
  07:34:25 - 07:34:44 - Stephanie Geurtz
  07:34:45 - 07:35:06 - Rob Bats
  07:35:11 - 07:38:37 - Emmy Elgersma
  07:38:37 - 07:38:54 - Rob Bats
  07:38:54 - 07:39:18 - Wim Brus
  07:39:18 - 07:39:20 - Rob Bats
  07:39:20 - 07:40:45 - Jeroen van Duijvenvoorde
  07:40:46 - 07:40:50 - Rob Bats
  07:40:50 - 07:42:13 - André Bus
  07:42:13 - 07:42:15 - Rob Bats
  07:42:16 - 07:42:59 - Erik Homan
  07:42:59 - 07:43:03 - Rob Bats
  07:43:04 - 07:43:52 - Jantina Drijfhout-Alkema
  07:43:52 - 07:44:17 - Rob Bats
  07:44:17 - 07:46:22 - Steven Bunt
  07:46:22 - 07:46:29 - Rob Bats
  07:46:30 - 07:46:55 - Stephanie Geurtz
  07:46:55 - 07:46:59 - Rob Bats
  07:46:59 - 07:47:38 - Emmy Elgersma
  07:47:38 - 07:48:25 - Rob Bats
  07:48:25 - 07:48:36 - Emmy Elgersma
  07:48:36 - 07:48:44 - Rob Bats
  07:48:44 - 07:49:43 - Aletta Makken
  07:49:44 - 07:49:47 - Rob Bats
  07:49:47 - 07:50:06 - Wim Brus
  07:50:07 - 07:50:16 - Rob Bats
  07:50:17 - 07:50:41 - Mans Loman
  07:50:41 - 07:50:42 - Rob Bats
  07:50:46 - 07:50:49 - Emmy Elgersma
  07:50:49 - 07:50:51 - Rob Bats
  07:50:51 - 07:50:53 - Henk Boxum
  07:50:53 - 07:50:55 - Rob Bats
  07:50:55 - 07:51:04 - Erik Homan
  07:51:05 - 07:51:06 - Rob Bats
  07:51:06 - 07:51:07 - Willem Sommer
  07:51:08 - 07:51:11 - Willem Sommer
  07:51:11 - 07:51:18 - Rob Bats
  07:51:19 - 07:51:23 - Bennie Daan
  07:51:24 - 07:51:26 - Rob Bats
  07:51:26 - 07:51:44 - Stephanie Geurtz
  07:51:47 - 07:51:53 - Rob Bats
  07:51:53 - 07:51:56 - Aletta Makken
  07:51:56 - 07:52:08 - Rob Bats
  07:52:13 - 07:52:50 - Aletta Makken
  07:52:50 - 07:52:51 - Rob Bats
  07:52:51 - 07:53:38 - Jannes Mulder
  07:53:38 - 07:53:40 - Rob Bats
  07:53:42 - 07:54:27 - Richard Keizer
  07:54:27 - 07:54:28 - Rob Bats
  07:54:29 - 07:55:00 - Erik Homan
  07:55:00 - 07:55:01 - Rob Bats
  07:55:02 - 07:55:16 - Stephanie Geurtz
  07:55:17 - 07:55:18 - Rob Bats
  07:55:18 - 07:55:36 - Henk Boxum
  07:55:36 - 07:55:37 - Rob Bats
  07:55:37 - 07:55:50 - Emmy Elgersma
  07:55:51 - 07:55:52 - Rob Bats
  07:55:52 - 07:57:27 - Miriam Slomp-Dekkers
  07:57:27 - 07:57:31 - Rob Bats
  07:57:31 - 07:57:50 - Gidion Hoorn
  07:57:51 - 07:57:53 - Rob Bats
  07:57:53 - 07:58:31 - Aletta Makken
  07:58:31 - 07:58:43 - Rob Bats
  07:58:43 - 07:58:49 - Stephanie Geurtz
  07:58:49 - 07:58:50 - Rob Bats
  07:58:50 - 07:58:52 - Stephanie Geurtz
  07:58:52 - 07:58:59 - Rob Bats
  07:58:59 - 07:59:01 - Aletta Makken
  07:59:01 - 07:59:03 - Rob Bats
  07:59:03 - 07:59:06 - Stephanie Geurtz
  07:59:06 - 07:59:19 - Rob Bats
  07:59:20 - 07:59:52 - Aletta Makken
  07:59:53 - 07:59:54 - Rob Bats
  07:59:54 - 08:00:29 - Miriam Slomp-Dekkers
  08:00:29 - 08:00:32 - Rob Bats
  08:00:33 - 08:00:52 - Aletta Makken
  08:00:53 - 08:00:58 - Rob Bats
  08:00:58 - 08:01:48 - Roland Logtmeijer
  08:01:48 - 08:01:50 - Rob Bats
  08:01:51 - 08:02:29 - Ina Haveman-Regeling
  08:02:29 - 08:02:34 - Rob Bats
  08:02:34 - 08:02:42 - Annie Muizelaar-Eilkes
  08:02:43 - 08:02:45 - Rob Bats
  08:02:45 - 08:03:16 - Miriam Slomp-Dekkers
  08:03:17 - 08:03:19 - Rob Bats
  08:03:20 - 08:04:16 - Erik Homan
  08:04:16 - 08:04:18 - Rob Bats
  08:04:18 - 08:05:19 - Jantina Drijfhout-Alkema
  08:05:19 - 08:05:28 - Rob Bats
  08:05:28 - 08:05:50 - Emmy Elgersma
  08:05:51 - 08:05:52 - Rob Bats
  08:05:52 - 08:06:28 - Stephanie Geurtz
  08:06:28 - 08:06:32 - Rob Bats
  08:06:32 - 08:06:33 - Stephanie Geurtz
  08:06:33 - 08:07:47 - Aletta Makken
  08:07:47 - 08:08:25 - Rob Bats
  08:24:51 - 08:25:03 - Rob Bats
  08:25:03 - 08:25:13 - Mans Loman
  08:25:13 - 08:25:19 - Rob Bats
  08:25:27 - 08:25:38 - Rob Bats
  08:25:38 - 08:25:55 - Mans Loman
  08:25:56 - 08:26:17 - Rob Bats
  08:26:18 - 08:26:39 - Erik Homan
  08:26:39 - 08:27:50 - Rob Bats
  08:27:50 - 08:28:04 - André Bus
  08:28:04 - 08:31:36 - Rob Bats
  08:31:36 - 08:31:44 - Emmy Elgersma
  08:31:44 - 08:33:17 - Rob Bats
  08:33:17 - 08:33:31 - Richard Keizer
  08:33:31 - 08:38:25 - Rob Bats
  08:38:25 - 08:38:32 - Wim Brus
  08:38:32 - 08:40:52 - Rob Bats
 8. 6

  Besluit

  Er zijn geen vragen gesteld.

  08:40:41 - 08:40:52 - Rob Bats
 9. 7

  Bijlagen

  Besluit

  Mevr. Elgersma (D66) verzoekt om meer informatie te krijgen naar aanleiding van de informatienota Voortgangsrapportage Regionale Energiestrategie (RES) 2023. De griffier geeft aan dat de werkgroep RES RSAB met een advies komt aan de colleges om na het reces met de raden in gesprek te gaan over deze voortgangsnotitie. Met dit vooruitzicht blijft de informatienota op categorie I staan. De lijst ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld.

  08:40:42 - 08:40:52 - Rob Bats
  08:40:52 - 08:41:56 - Emmy Elgersma
  08:41:56 - 08:42:11 - Jantina Drijfhout-Alkema
  08:42:11 - 08:42:17 - Emmy Elgersma
  08:42:17 - 08:42:21 - Jantina Drijfhout-Alkema
  08:42:21 - 08:42:32 - Emmy Elgersma
  08:42:32 - 08:42:37 - Jantina Drijfhout-Alkema
  08:42:37 - 08:42:47 - Jantina Drijfhout-Alkema
  08:42:47 - 08:43:04 - Emmy Elgersma
  08:43:04 - 08:43:12 - Rob Bats
  08:43:12 - 08:43:13 - Emmy Elgersma
  08:43:13 - 08:43:32 - Annet ten Hoff
  08:43:32 - 08:44:15 - Rob Bats
 10. 8

  Besluit

  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

  08:43:47 - 08:44:15 - Rob Bats
 11. 9

  Besluit

  Dhr. Bus vraagt, als afgevaardigde voor de werkgroep Regio Zwolle, aandacht voor de via de mail aan de fractievoorzitters rondgestuurde vragen over de invulling van de communicatie richting de eigen regio.

  08:44:00 - 08:44:15 - Rob Bats
  08:44:15 - 08:44:43 - André Bus
  08:44:44 - 08:45:06 - Rob Bats
 12. 10

  Zie “Overzichten” in de iBabs-app of het Raadsinformatiesysteem.

  Besluit

  Er zijn geen vragen of opmerkingen.

  08:44:50 - 08:45:06 - Rob Bats
 13. 11

  Besluit

  De voorzitter sluit om 22.23 uur de vergadering en wenst iedereen een plezierig zomerreces.

  08:44:52 - 08:45:06 - Rob Bats