Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 24 januari 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
J.H. Bats

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering.


  Afwezig zijn de heren Homan, Mulder en Loman

  00:04:49 - 00:05:10 - Ina Haveman-Regeling .
  00:29:27 - 00:32:19 - Rob Bats
 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

  00:30:06 - 00:32:19 - Rob Bats
 3. 3

  In een openbare vergadering van de gemeenteraad kan gedurende maximaal 5 minuten gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. In de raadsvergadering kan, in tegenstelling tot de Politieke Markt, uitsluitend worden ingesproken over geagendeerde onderwerpen. Als u van het spreekrecht gebruik wenst te maken, dan kunt u dit tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12.00 uur kenbaar maken bij de griffie.

  Besluit

  Er zijn geen insprekers.

  00:30:07 - 00:32:19 - Rob Bats
 4. 4

  00:30:16 - 00:32:19 - Rob Bats
 5. 4.1

  Besluit

  De gemeenteraad besluit unaniem (24 stemmen) te benoemen tot:
  tweede plaatsvervangend raadsvoorzitter: Mevrouw I. Haveman-Regeling.

  00:31:55 - 00:32:19 - Rob Bats
 6. 4.2

  Besluit

  De commissie geloofsbrieven bestaand uit dhr. Gernaat (voorzitter), dhr. Loman en dhr. Logtmeijer heeft de geloofsbrieven gecontroleerd en akkoord bevonden. De commissie adviseert tot toelating als burgerraadslid van de gemeente Steenwijkerland.


  De gemeenteraad besluit unaniem (met 24 stemmen) te benoemen tot burgerraadslid:
  Pieter van der Ploeg, geboren 29 januari 1959, wonende te Paasloo.


  Dhr. van der Ploeg legt vervolgens de belofte af.

  00:32:19 - 00:32:19 - Rob Bats
  00:32:19 - 00:32:22 - Ina Haveman-Regeling
  00:32:22 - 00:33:32 - Rob Bats
  00:33:35 - 00:34:12 - Tilko Gernaat
  00:34:12 - 00:35:41 - Rob Bats
  00:35:47 - 00:37:12 - Annet ten Hoff
  00:37:36 - 00:37:44 - Annet ten Hoff
  00:39:25 - 00:40:08 - Rob Bats
 7. 5

  00:39:34 - 00:40:08 - Rob Bats
 8. 5.1

  Besluit

  De gemeenteraad besluit unaniem (met 24 stemmen)
  1. Kennis te nemen van de onderzoeksresultaten van het Rekenkameronderzoek naar duurzaamheidsbeleid Steenwijkerland;
  2. In te stemmen met de conclusies zoals genoemd in het Rekenkameronderzoek naar duurzaamheidsbeleid Steenwijkerland;
  3. In te stemmen met de volgende aanbevelingen uit het Rekenkameronderzoek naar duurzaamheidsbeleid Steenwijkerland:
  • Verbeter de wijze waarop gemeenteraad, college en organisatie (strategisch) duurzaamheidsbeleid ontwikkelen en hierover besluiten, waarbij de kaderstellende rol
   van de raad wordt versterkt;
  • Inventariseer of de huidige capaciteit en middelen in lijn zijn met de uitvoering en het ambitieniveau;
  • Zorg dat het programma Duurzaamheid als programma wordt opgepakt op basis van een programmaplan;
  • Zorg voor een duidelijk participatieproces en maak afspraken over de wijze waarop hiermee wordt omgegaan;
  • Betrek de gemeenteraad actief bij het inrichten van de proces- en informatievoorziening en ontwikkel een informatieprotocol;
  • Laat de gemeenteraad beter informeren over duurzaamheid en de implicaties van de keuzes die de raad op het punt staat te maken, bijvoorbeeld via expertsessies.
  4. Geeft het college de opdracht de aanbevelingen uit het Rekenkameronderzoek naar duurzaamheidsbeleid Steenwijkerland uit te voeren.

  00:39:36 - 00:40:08 - Rob Bats
  00:40:09 - 00:40:19 - Stephanie Geurtz
  00:40:19 - 00:40:52 - Rob Bats
  00:40:52 - 00:45:30 - Stephanie Geurtz
  00:45:30 - 00:47:10 - Rob Bats
  00:47:10 - 00:47:55 - Stephanie Geurtz
  00:47:55 - 00:48:01 - Rob Bats
  00:48:01 - 00:48:08 - Emmy Elgersma
  00:48:08 - 00:48:50 - Rob Bats
  00:48:50 - 00:49:32 - Emmy Elgersma
  00:49:32 - 00:51:27 - Rob Bats
 9. 6
  Besluitvorming – bespreekstukken
 10. 6.1

  Portefeuille Jongman
  Voorstelnummer 2023-RAAD-00003

  Besluit

  De voorzitter van de raad draagt aan het begin van dit agendapunt het voorzitterschap over om eventuele vragen over dit agendapunt te kunnen behandelen als portefeuillehouder veiligheid en handhaving. Plaatsvervangend voorzitter Mevr. Haveman neemt het voorzitterschap over. De vergadering wordt 5 minuten geschorst.


  Voorafgaand aan het debat worden 2 moties ingediend:
  - Motie PvdA, VVD, CU, GL - Preventie en Handhavingsplan alcohol
  - Motie VE - Drank in de mens


  De gemeenteraad besluit (met 23 stemmen) in met het raadsvoorstel om
  Het Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2023-2026 vast te stellen.
  1 stem tegen: CDA


  Vervolgend worden de moties in stemming gebracht.
  -  Motie PvdA, VVD, CU, GL - Preventie en Handhavingsplan alcohol wordt aangenomen
  met 18 stemmen voor: BGL 8, PvdA 3, VE 1, CDA 1, GL 1, CU 2, VVD 2
  6 stemmen tegen: CPB 5, D66 1
  - Motie VE - Drank in de mens wordt verworpen
  met 18 stemmen tegen:  BGL 8, VVD 2, CPB 5, D66 1 , CU 2
  en 6 stemmen voor:  PvdA 3, CDA 1, VE 1, GL 1


  Portefeuillehouder zegt toe zich maximaal te zullen inspannen om in het Gezondheidsplan dat in het tweede kwartaal (Q2) naar de raad komt met concrete acties en doelstellingen te komen.


  Na bespreking en stemming over het agendapunt draagt plaatsvervangend voorzitter Haveman het voorzitterschap weer over aan voorzitter Bats. De vergadering wordt kort geschorst.

  LTA - Moties

  Onderwerp
  Concreet maken doelstellingen preventie activiteiten

  LTA - Toezeggingen

  Onderwerp
  Gezondheidsplan (Q2) met concrete acties en doelstellingen naar de raad
  00:51:15 - 00:51:27 - Rob Bats
  00:51:28 - 00:51:32 - Rob Bats
  00:51:32 - 00:51:34 - Ina Haveman-Regeling
  00:51:34 - 00:51:52 - Rob Bats
  00:51:53 - 00:52:59 - Rob Bats
  00:53:08 - 00:54:07 - Roland Logtmeijer
  00:54:07 - 00:54:08 - Ina Haveman-Regeling
  00:54:08 - 00:56:05 - Roland Logtmeijer
  00:56:05 - 00:56:20 - Ina Haveman-Regeling
  00:56:20 - 00:56:54 - Aletta Makken
  00:56:54 - 00:56:57 - Ina Haveman-Regeling
  00:56:57 - 00:57:17 - Roland Logtmeijer
  00:57:18 - 00:57:19 - Ina Haveman-Regeling
  00:57:19 - 00:58:53 - Emmy Elgersma
  00:58:53 - 00:58:56 - Ina Haveman-Regeling
  00:58:56 - 00:59:34 - Roland Logtmeijer
  00:59:35 - 00:59:36 - Ina Haveman-Regeling
  00:59:36 - 01:00:05 - Emmy Elgersma
  01:00:07 - 01:00:09 - Ina Haveman-Regeling
  01:00:09 - 01:00:40 - Roland Logtmeijer
  01:00:41 - 01:00:44 - Ina Haveman-Regeling
  01:00:44 - 01:01:00 - Emmy Elgersma
  01:01:01 - 01:01:03 - Ina Haveman-Regeling
  01:01:03 - 01:01:13 - Roland Logtmeijer
  01:01:13 - 01:01:29 - Ina Haveman-Regeling
  01:01:40 - 01:04:06 - Aletta Makken
  01:04:06 - 01:04:28 - Ina Haveman-Regeling
  01:04:43 - 01:04:49 - Clazinus Netjes
  01:04:49 - 01:04:50 - Ina Haveman-Regeling
  01:04:50 - 01:07:31 - Clazinus Netjes
  01:07:31 - 01:07:43 - Ina Haveman-Regeling
  01:07:54 - 01:09:02 - Ingrid Ten Berge-op de Weegh
  01:09:02 - 01:09:24 - Ina Haveman-Regeling
  01:09:26 - 01:09:30 - Ina Haveman-Regeling
  01:09:43 - 01:09:58 - Emmy Elgersma
  01:09:58 - 01:11:15 - Emmy Elgersma
  01:11:15 - 01:11:26 - Ina Haveman-Regeling
  01:11:34 - 01:12:42 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:12:43 - 01:13:11 - Ina Haveman-Regeling
  01:13:22 - 01:13:25 - Ina Haveman-Regeling
  01:13:25 - 01:15:20 - Trijn Jongman-Smit
  01:15:21 - 01:15:30 - Ina Haveman-Regeling
  01:15:30 - 01:16:14 - Emmy Elgersma
  01:16:15 - 01:16:17 - Ina Haveman-Regeling
  01:16:17 - 01:16:40 - Trijn Jongman-Smit
  01:16:40 - 01:16:44 - Ina Haveman-Regeling
  01:16:44 - 01:17:02 - Roland Logtmeijer
  01:17:02 - 01:17:04 - Ina Haveman-Regeling
  01:17:04 - 01:17:22 - Trijn Jongman-Smit
  01:17:22 - 01:17:28 - Ina Haveman-Regeling
  01:17:28 - 01:17:44 - Clazinus Netjes
  01:17:44 - 01:17:47 - Ina Haveman-Regeling
  01:17:47 - 01:18:25 - Trijn Jongman-Smit
  01:18:25 - 01:18:26 - Clazinus Netjes
  01:18:26 - 01:18:33 - Ina Haveman-Regeling
  01:18:33 - 01:19:04 - Clazinus Netjes
  01:19:05 - 01:19:08 - Ina Haveman-Regeling
  01:19:08 - 01:20:13 - Trijn Jongman-Smit
  01:20:13 - 01:20:20 - Ina Haveman-Regeling
  01:20:21 - 01:20:43 - Ingrid Ten Berge-op de Weegh
  01:20:43 - 01:20:44 - Trijn Jongman-Smit
  01:20:44 - 01:20:46 - Ina Haveman-Regeling
  01:20:46 - 01:20:55 - Trijn Jongman-Smit
  01:20:55 - 01:21:04 - Ina Haveman-Regeling
  01:21:04 - 01:21:10 - Roland Logtmeijer
  01:21:10 - 01:21:15 - Ina Haveman-Regeling
  01:28:05 - 01:28:38 - Ina Haveman-Regeling
  01:28:39 - 01:29:22 - Roland Logtmeijer
  01:29:22 - 01:31:07 - Ina Haveman-Regeling
  01:31:07 - 01:31:21 - Aletta Makken
  01:31:21 - 01:32:09 - Ina Haveman-Regeling
  01:33:23 - 01:33:42 - Rob Bats
  01:33:51 - 01:34:24 - Richard Keizer
 11. 6.2

  Portefeuille Jongman
  Voorstelnummer 2023-RAAD-00004

  Besluit

  De vergadering wordt om 20.20 met 5 minuten geschorst. VVD, CDA, GroenLinks en D66 leggen een stemverklaring af.


  De gemeenteraad besluit met 18 stemmen De subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen Regio IJsselland vast te stellen.


  18 stemmen voor: BGL 8, CPB 5, PvdA 3, CU 2
  6 stemmen tegen: VVD 2, CDA 1, GroenLinks 1, D66 1, VE 1

  01:33:56 - 01:34:24 - Richard Keizer
  01:34:25 - 01:34:39 - Rob Bats
  01:34:40 - 01:34:49 - Aletta Makken
  01:34:50 - 01:34:59 - Richard Keizer
  01:34:59 - 01:35:00 - Rob Bats
  01:35:00 - 01:35:22 - Aletta Makken
  01:35:22 - 01:35:24 - Rob Bats
  01:35:24 - 01:35:39 - Richard Keizer
  01:35:39 - 01:35:51 - Rob Bats
  01:35:59 - 01:36:21 - Steven Bunt
  01:36:22 - 01:36:32 - Rob Bats
  01:36:33 - 01:37:01 - Aletta Makken
  01:37:02 - 01:37:06 - Steven Bunt
  01:37:07 - 01:37:11 - Rob Bats
  01:37:19 - 01:41:28 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:41:30 - 01:41:38 - Rob Bats
  01:41:51 - 01:46:26 - Clazinus Netjes
  01:46:26 - 01:46:30 - Rob Bats
  01:46:32 - 01:47:19 - Richard Keizer
  01:47:19 - 01:48:40 - Clazinus Netjes
  01:48:40 - 01:48:51 - Rob Bats
  01:48:51 - 01:48:55 - Henk Boxum
  01:48:55 - 01:48:59 - Rob Bats
  01:49:14 - 01:50:31 - Stephanie Geurtz
  01:50:32 - 01:50:57 - Rob Bats
  01:51:11 - 01:55:08 - Emmy Elgersma
  01:55:08 - 01:55:15 - Rob Bats
  01:55:25 - 01:56:00 - Aletta Makken
  01:56:00 - 01:56:04 - Rob Bats
  01:56:04 - 01:56:06 - Clazinus Netjes
  01:56:06 - 01:56:09 - Clazinus Netjes
  01:56:09 - 01:56:10 - Rob Bats
  01:56:10 - 01:56:21 - Clazinus Netjes
  01:56:22 - 01:56:30 - Rob Bats
  01:56:46 - 01:59:09 - Trijn Jongman-Smit
  01:59:09 - 01:59:10 - Rob Bats
  01:59:11 - 02:00:09 - Miriam Slomp-Dekkers
  02:00:10 - 02:00:25 - Trijn Jongman-Smit
  02:00:25 - 02:00:26 - Trijn Jongman-Smit
  02:00:26 - 02:00:42 - Miriam Slomp-Dekkers
  02:00:44 - 02:01:13 - Trijn Jongman-Smit
  02:01:13 - 02:01:14 - Rob Bats
  02:01:14 - 02:02:37 - Emmy Elgersma
  02:02:37 - 02:02:55 - Rob Bats
  02:02:55 - 02:04:05 - Clazinus Netjes
  02:04:05 - 02:04:07 - Rob Bats
  02:04:07 - 02:04:34 - Trijn Jongman-Smit
  02:04:34 - 02:04:47 - Rob Bats
  02:04:48 - 02:04:52 - Miriam Slomp-Dekkers
  02:04:52 - 02:04:54 - Rob Bats
  02:04:54 - 02:05:42 - Miriam Slomp-Dekkers
  02:05:42 - 02:05:45 - Rob Bats
  02:05:46 - 02:06:04 - Clazinus Netjes
  02:06:04 - 02:06:05 - Rob Bats
  02:06:21 - 02:06:39 - Aletta Makken
  02:06:40 - 02:06:49 - Rob Bats
  02:06:49 - 02:07:58 - Emmy Elgersma
  02:07:58 - 02:08:50 - Rob Bats
  02:08:50 - 02:09:15 - Emmy Elgersma
  02:09:16 - 02:10:13 - Steven Bunt
  02:10:13 - 02:10:19 - Rob Bats
  02:10:20 - 02:10:34 - Miriam Slomp-Dekkers
  02:10:34 - 02:10:43 - Rob Bats
  02:10:44 - 02:11:19 - Richard Keizer
  02:11:21 - 02:11:25 - Rob Bats
  02:11:26 - 02:11:29 - Miriam Slomp-Dekkers
  02:11:29 - 02:11:32 - Rob Bats
  02:15:54 - 02:15:58 - Rob Bats
  02:15:59 - 02:16:11 - Miriam Slomp-Dekkers
  02:16:13 - 02:16:31 - Rob Bats
  02:16:31 - 02:16:44 - Miriam Slomp-Dekkers
  02:16:44 - 02:16:49 - Rob Bats
  02:16:49 - 02:17:12 - Stephanie Geurtz
  02:17:12 - 02:17:16 - Rob Bats
  02:17:16 - 02:17:25 - Emmy Elgersma
  02:17:25 - 02:17:27 - Rob Bats
  02:17:27 - 02:17:42 - Clazinus Netjes
  02:17:42 - 02:18:10 - Rob Bats
 12. 7

  Besluit

  Er zijn geen vragen gesteld.

  02:17:59 - 02:18:10 - Rob Bats
  02:18:10 - 02:18:53 - Steven Bunt
  02:18:53 - 02:19:13 - Rob Bats
 13. 8

  Bijlagen

  Besluit

  De heer Bunt (PvdA) benoemd het belang van een juiste afwikkeling van de situatie rondom Scala, gelieerd aan ingekomen stuk 8.


  Zonder wijzigingen wordt de besluitenlijst vastgesteld.

  02:19:03 - 02:19:13 - Rob Bats
 14. 9

  Besluit

  Mevr. Slomp (VVD) vraagt naar de stand van zaken betreft de mondelinge afhandeling van de punten 30 (OD) en 31 (Tukseweg) van de lijst ingekomen stukken van de raadsvergadering van 20 december 2022. Hierop zal worden teruggekomen.


  Beide lijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

  02:19:05 - 02:19:13 - Rob Bats
  02:19:14 - 02:19:42 - Miriam Slomp-Dekkers
  02:19:43 - 02:20:40 - Rob Bats
 15. 10

  Besluit

  Dhr. Bus geeft een terugkoppeling van de klankbordgroep Regio Zwolle van afgelopen vrijdag 20 januari 2023.

  02:20:14 - 02:20:40 - Rob Bats
  02:20:40 - 02:21:50 - André Bus
  02:21:50 - 02:21:52 - Rob Bats
  02:21:52 - 02:21:56 - Emmy Elgersma
  02:21:56 - 02:22:28 - Rob Bats
  02:22:28 - 02:22:36 - Clazinus Netjes
  02:22:36 - 02:23:17 - Rob Bats
 16. 11

  Zie “Overzichten” in de iBabs-app of het Raadsinformatiesysteem.

  Besluit

  Dhr. Netjes (CDA) vraagt naar de stand van zaken van 4 moties:
  - Faciliterend beleid Agroforestery/Voedselbossen
  - Voortgang Steenwijkerdiep
  - Evaluatie en onderzoek extra locatie kleine windmolens
  - Ontwikkelingen binnenstad Steenwijk
  waarvan de afhandelingstermijn overschreden is.


  De voorzitter geeft aan dat de organisatie werkt aan een 'veegnota', waarin de stand van zaken van alle onderwerpen op de LTA zal worden vermeld.

  02:23:14 - 02:23:17 - Rob Bats
  02:23:18 - 02:24:10 - Clazinus Netjes
  02:24:12 - 02:24:48 - Rob Bats
  02:24:48 - 02:24:50 - Clazinus Netjes
  02:24:51 - 02:24:59 - Rob Bats
 17. 12

  Besluit

  De voorzitter sluit om 21.28 uur de vergadering

  02:24:56 - 02:24:59 - Rob Bats