Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 8 maart 2022

19:30 - 23:00
Voorzitter
J.H. Bats

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering.
  De heer Beltman (VVD), de heer Ziel (VVD) en de heer Gernaat (CPB) zijn niet aanwezig.


  Dhr Nobel en dhr Bakker overhandigen het regenboogmanifest aan de burgemeester.


  De heer Bunt doet een mededeling over de vorige week in de politieke markt aangekondigde motie over Oekraïne. Uit de toelichting van de wethouders in de politieke markt blijkt er al een brede inzet op acties te zijn, waardoor de motie als overbodig wordt gezien. Er zal geen motie worden ingediend.

  00:27:50 - 00:29:03 - Rob Bats
  00:29:03 - 00:29:07 - Miriam Slomp-Dekkers
  00:29:07 - 00:29:50 - Rob Bats
  00:29:53 - 00:34:58 - Dhr. Nobel
 2. 2

  Besluit

  De agenda is ongewijzigd vastgesteld

  00:34:19 - 00:34:58 - Dhr. Nobel
  00:35:06 - 00:36:22 - Rob Bats
  00:36:22 - 00:38:06 - Steven Bunt
  00:38:08 - 00:42:01 - Rob Bats
 3. 3

  In een openbare vergadering van de gemeenteraad kan gedurende maximaal 5 minuten gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. In de raadsvergadering kan, in tegenstelling tot de Politieke Markt, uitsluitend worden ingesproken over geagendeerde onderwerpen. Als u van het spreekrecht gebruik wenst te maken, dan kunt u dit tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12.00 uur kenbaar maken bij de griffie.

  Besluit

  Er zijn geen insprekers

  00:40:28 - 00:42:01 - Rob Bats
 4. 4
  Besluitvorming – hamerstukken
 5. 4.1

  Portefeuillehouder Scheringa
  Voorstelnummer 2022-RAAD-00014

  Besluit

  De raadbesluit unaniem


  In te stemmen met overheveling van de Corona compensatiepakketten van in totaal € 916.500 naar
  2022. Dit bedrag bestaat uit:
  a. Bestuursprogramma Samenredzaam: € 706.500.
  b. Bestuursprogramma Mijn Steenwijkerland: € 210.000..

  00:40:53 - 00:42:01 - Rob Bats
 6. 4.2

  Portefeuillehouder Scheringa
  Voorstelnummer 2022-RAAD-00016

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  Geen exploitatieplan vast te stellen.
  Het ontwerp bestemmingsplan Willemsoord - Koningin Wilhelminalaan 55, als vervat in
  NL.IMRO.1708.WLOkonwilhelmln55B-ON01 met bijbehorende toelichting, regels en bijlagen, vast te
  stellen.
  Het vastgestelde bestemmingsplan 'Willemsoord - Koningin Wilhelminalaan 55', als vervat in
  NL.IMRO.1708WLOkonwilhelmln55B-VA01, met bijbehorende stukken ter inzage te leggen.

  00:41:20 - 00:42:01 - Rob Bats
  00:42:01 - 00:42:17 - Gidion Hoorn
 7. 4.3

  Portefeuillehouder Bijl
  Voorstelnummer 2022/1

  Besluit

  Dhr. Hoorn (CPB) geeft een stemverklaring,


  De gemeenteraad besluit unaniem:
  1. Kennis te nemen van de onderzoeksresultaten van het Rekenkamerrapport
  ‘Afvalbeleid Steenwijkerland; Doelmatigheid en governance van het afvalbeheer’;
  2. In te stemmen met de conclusies zoals genoemd in het Rekenkamerrapport
  ‘Afvalbeleid Steenwijkerland; Doelmatigheid en governance van het afvalbeheer’;
  3. In te stemmen met de volgende aanbevelingen uit het Rekenkamerrapport
  ‘Afvalbeleid Steenwijkerland; Doelmatigheid en governance van het afvalbeheer’:
  o Geef vorm aan de sturingswensen van de raad;
  o Heroverweeg posten en dekking afvalstoffenheffing;
  o Stuur aan op actualisatie van de DVO;
  4. Geeft het college de opdracht de aanbevelingen uit het Rekenkamerrapport
  ‘Afvalbeleid Steenwijkerland; Doelmatigheid en governance van het afvalbeheer’
  uit te voeren

  00:42:10 - 00:42:17 - Gidion Hoorn
  00:42:17 - 00:43:23 - Rob Bats
  00:43:23 - 00:43:44 - Aletta Makken
  00:43:45 - 00:43:51 - Rob Bats
  00:43:51 - 00:44:28 - Emmy Elgersma
 8. 4.4

  Portefeuillehouder Scheringa
  Voorstelnummer 2022-RAAD-00017

  Besluit

  De raadbesluit unaniem
  De bebouwde komgrens van Kuinre voor de Wegenverkeerswet 1994 te wijzigen op de
  Slijkenburgerdijk (N351) te Kuinre, door plaatsing van RVV-borden H1 en H2 zoals dat op bijgevoegde
  plattegrond van 5 oktober 2021 met tekeningnummer 00-27-P0004_10 is aangegeven.

  00:43:58 - 00:44:28 - Emmy Elgersma
 9. 5

  00:43:59 - 00:44:28 - Emmy Elgersma
  00:44:28 - 00:45:10 - Rob Bats
  00:45:10 - 00:45:35 - Henk Boxum
  00:45:35 - 00:47:03 - Rob Bats
 10. 5.1

  Portefeuillehouder Harmsma
  Voorstelnummer 2022-RAAD-00015

  Besluit

  Mevr. Makken - GL legt een stemverklaring af.
  Mevr. Elgersma D66 legt een stemverklaring af.


  De raad besluit unaniem
  De voorgenomen renovatie van de drie kunstgrasvelden door te zetten.
  Bij de renovatie te kiezen voor infill met TPE.
  Een aanvullend krediet van € 300.000 beschikbaar te stellen voor de renovatie van de drie
  kunstgrasvelden.
  De financiële consequenties van € 23.000 structureel te verwerken in de PPN 2022-2026.

  00:45:49 - 00:47:03 - Rob Bats
 11. 6

  Besluit

  Er zijn geen vragen gesteld

  00:45:50 - 00:47:03 - Rob Bats
 12. 7

  Bijlagen

  Besluit

  De heer Boxum geeft een compliment over de website. De lijst ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld.

  00:46:07 - 00:47:03 - Rob Bats
 13. 8

 14. 9

  Zie “Overzichten” in de iBabs-app of het Raadsinformatiesysteem.

  Besluit

  Er zijn geen vragen of opmerkingen.

  00:47:02 - 00:47:03 - Rob Bats
 15. 10

  Besluit

  De voorzitter sluit om 19:50 uur de vergadering.