Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 6 juli 2021

14:00 - 23:00
Locatie

Locatie Raadszaal. De vergadering zal op aangepaste wijze plaatsvinden met inachtneming van de geldende maatregelen. Zie bijgesloten vergaderprotocol.

Voorzitter
J.H. Bats
Toelichting

2de termijn Perspectiefnota (PPN) - Debat


Vanwege de geldende maatregelen kunnen burgerraadsleden, publiek en pers niet toegestaan worden in verband met de beperkte ruimte. Dit betekent dat de raadzaal enkel toegankelijk zal zijn voor de raadsleden, de voorzitter en de griffie. Mocht uw fractie om een schorsing verzoeken voor een langere tijd, dan zijn de fractiekamers beschikbaar om eventueel in terug te trekken, met de beperking van de maximaal aantal toegestane personen.


Spoorboekje raadsvergadering 06 juli 2021
14.00 – 14.05 uur: Hervatting
14.05 - 16.00 uur: Tweede termijn: debat (toegespitst op amendementen en moties)
16.00 - 17.00 uur: Pauze
17.00 - 18.30 uur: Reactie portefeuillehouders op ingediende amendementen en moties
18.30 – 20.00 uur: Pauze inclusief buffet/eten (met inachtneming van corona maatregelen)
20.00 - 21.00 uur: Stemrondes
21.00 – 21.30 uur Bespreekstuk: Krediet verbouw De ontmoeting Eesveen
21.30 uur: Afsluiting

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. Besluit

  De voorzitter opent om 14.00 uur de vergadering.


  Bericht van verhindering is ontvangen van dhr. W. Sommer (PvdA). Dhr. J. Mulder (PvdA) sluit vanaf 17.00 uur aan bij de vergadering en dhr. J. van Beekhuizen zal aanwezig zijn tot 16.30 uur.

  00:24:51 - 00:25:46 - Seat 1
  00:25:53 - 00:28:33 - Rob Bats
 2. 5
  Besluitvorming – bespreekstukken
 3. 5.1

  Voorstelnummer 2021-RAAD-00018
  Portefeuille Scheringa

  Stemuitslag

  voor 96%
  tegen 4%
  voor
  Fractie BGL (6), Fractie CDA (3), Fractie CPB (3), Fractie CU (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie PvdA (4), Fractie VVD (4)
  tegen
  Fractie D66 (1)

  Besluit

  Motie M4 (PvdA/GL - Inhaalslag nieuwe woonwagenstandplaatsen) en M6 (CPB - Niet meer dan trendmatige verhoging OZB 2022) worden gewijzigd ingediend.


  Het raadsvoorstel, ingediend amendement en moties worden besproken:


  VVD - Amendement A1 - OZB 0% - wijziging kaders prijsinflatie gemeentelijke belastingen en rechten


  BGL/PvdA/CDA/VVD/CU - Motie M1 -  afschaffing hondenbelasting
  BGL/PvdA/VVD -  Motie M2 - Right to Challenge
  PvdA/BGL/VVD/CU - Motie M3 - Achterstand nieuwbouwwoningen
  PvdA/GL - Motie M4 - Inhaalslag nieuwe woonwagenstandplaatsen (gewijzigd)
  PvdA - Motie M5 - Steenwijkerland, vanaf 2022 toegankelijk voor iedereen
  CPB/D66 - Motie M6 - Niet meer dan trendmatige verhoging OZB 2022 (gewijzigd)
  CPB - Motie M7 - Herontwikkeling Steenwijkerdiep
  CPB/CDA/VVD/CU - Motie M8 - Vervangingen verlichting kerktoren Blokzijl 2021
  CPB/CDA - Motie M9 - Wanneperveen telt mee in Steenwijkerland
  GL - Motie M10 - Opheffen ontheffing vaarverordening
  GL - Motie M11 - Tender Duurzame energie


  De voorzitter schorst de vergadering van 16.30 - 17.00 uur. Tijdens de schorsing kan de raad overleggen en het college zich voorbereiden op beantwoording. Dhr. J. van Beekhuizen (CDA) verlaat de vergadering om 16.30 uur. Dhr. J. Mulder sluit om 17.00 uur aan bij de vergadering.


  Na de schorsing verzoekt PvdA om motie M4 - Inhaalslag nieuwe woonwagenstandplaatsen - opnieuw te wijzigen door de laatste bullet (Roept het college op zich er voor in te zetten dat er nimmer een uitsterfbeleid zal worden gehanteerd in Steenwijkerland) te verwijderen.


  De Voorzitter stelt voor om de stemrondes rondom agendapunt 5.1. voor de lange schorsing te laten plaatsvinden. De raad stemt hiermee in. Er wordt een extra schorsing van 17.48 tot 18.00 uur ingelast om over de moties te kunnen beraden. Na de schorsing worden Motie M5 en M11 ingetrokken n.a.v. toezeggingen van de portefeuillehouder. De rest wordt in stemming gebracht.
  Motie M7 wordt aangepast door de optie van koop uit bullet 3 van het dictum te schrappen. De zin wordt daarmee:
  Roept het college op: Wanneer deze overeenstemming niet gevonden kan worden het voormalige Welkooppand te verwerven middels ruiling waarbij Klaver Vastgoed op een andere locatie in Steenwijkerland een ontwikkeling uitvoert;


  Allereerst wordt het amendement A1 - VVD  - OZB 0% - wijziging kaders prijsinflatie gemeentelijke belastingen en rechten - in stemming gebracht. CDA, CPB, D66, CU en GL leggen een stemverklaring af. Amendement A1 wordt met 23 stemmen (BGL 6, PvdA 4, CDA 3, VVD 4, CPB 3, CU 2, D66 1) aangenomen. GroenLinks stemt niet in.


  Vervolgens wordt het raadsvoorstel, met inachtneming van het amendement voorgelegd. D66 legt een stemverklaring af. De raad besluit met 24 stemmen (BGL 6, PvdA 4, CDA 3, VVD 4, CPB 3, CU 2, GL 2):


  1. Kennis te nemen van:
  a) De overkoepelende visie om sterk(er) uit de crisis te komen zoals vermeld in hoofdstuk 2;
  b) De voortgangsinformatie over het begrotingsjaar 2021 inclusief de kansen en uitdagingen zoals
  vermeld in hoofdstuk 3;
  c) Het voornemen om bij de Programmabegroting 2022-2025 een bestemmingsreserve voor het
  Sociaal Domein in te stellen zoals beschreven in hoofdstuk 3.4;
  d) Het financieel beeld zoals weergegeven in hoofdstuk 4;
  e) De nieuwe berekeningswijze van de prijsinflatie zoals toegelicht in hoofdstuk 5.4 en ons voornemen
  de ‘Kadernota financieel beleid gemeente Steenwijkerland 2018’ op dit punt aan te passen.
  f) Het bestedingsplan 2022-2025 zoals opgenomen in bijlage 7.2.


  2. In te stemmen met:
  a) De begrotingspositie zoals weergegeven in hoofdstuk 4.1. voor zover het de jaarschijf 2021 betreft;
  b) Het saldo van de jaarschijf 2021 te betrekken bij de Najaarsnota 2021;
  c) Het saldo van de jaarschijven 2022 t/m 2025 te betrekken bij de samenstelling van de
  Programmabegroting 2022-2025;
  d) De budgetafwijkingen zoals opgenomen in bijlage 7.1.;
  e) De Programmabegroting 2021-2024 overeenkomstig 2a tot en met 2e te wijzigen;
  f) De kaders voor de samenstelling van de Programmabegroting 2022-2025 zoals opgenomen in hoofdstuk 5, waar bij de “Prijsinflatie gemeentelijke belastingen en rechten” van tabel: 7 van 5.2, wordt toegevoegd “uitgezonderd de OZB” en een extra regel wordt opgenomen voor Prijsinflatie OZB met als kader 0%.


  3. Voor 2021 een krediet beschikbaar te stellen van in totaal € 835.000 voor:
  a) ‘Motie Pilot ondergrondse afvalcontainers in de historische binnenstad van Steenwijk’ van € 50.000;
  b) ‘Vervangen kolkenafvoeren de Sleep’ van € 100.000;
  c) ‘Project verbeteren waterafvoer Kornputkwartier Steenwijk’ van € 300.000;
  d) ‘Vervangen riolering Meppelerweg Steenwijk’ van € 335.000;
  e) ‘Aanschaf maaizuigmachine’ van € 50.000.


  4. Voor de periode 2021 tot en met 2024 een deel van het krediet te verlagen met €42.031 voor:
  ‘Verschuiving levensduurverlengende maatregelen’.


  D66 stemt niet in.


  Hierna volgt de stemronde over de moties:


  BGL/PvdA/CDA/VVD/CU - Motie M1 -  afschaffing hondenbelasting - aangenomen
  D66 onthoudt zich van stemmen. Mevr. Elgersma verlaat de zaal tijdens de stemronde.
  24 Stemmen voor: BGL 6, PvdA 4, CDA 3, VVD 4, CPB 3, CU 2, GL 2.


  BGL/PvdA/VVD -  Motie M2 - Right to Challenge - aangenomen
  CU en D66 leggen een stemverklaring af.
  22 stemmen voor: BGL 6, PvdA 4, CDA 3, VVD 4, CPB 3, GL 2; Stemmen tegen 3: CU 2, D66 1


  PvdA/BGL/VVD/CU - Motie M3 - Achterstand nieuwbouwwoningen - unaniem aangenomen
  GroenLinks legt een stemverklaring af.


  PvdA/GL - Motie M4 - Inhaalslag nieuwe woonwagenstandplaatsen (gewijzigd) - aangenomen
  18 stemmen voor: BGL 6, PvdA 4, CDA 3, CU 2, GL 2, D66 1; stemmen tegen 7: VVD 4, CPB 3


  PvdA - Motie M5 - Steenwijkerland, vanaf 2022 toegankelijk voor iedereen - ingetrokken


  CPB/D66 - Motie M6 - Niet meer dan trendmatige verhoging OZB 2022 (gewijzigd) - verworpen
  VVD legt een stemverklaring af.


  CPB - Motie M7 - Herontwikkeling Steenwijkerdiep (gewijzigd) - verworpen
  VVD legt een stemverklaring af.
  4 stemmen voor: CPB 3, D66 1; stemmen tegen 18: BGL 6, PvdA 4, CDA 3, VVD 4, CU 2, GL 2.


  CPB/CDA/VVD/CU - Motie M8 - Vervangingen verlichting kerktoren Blokzijl 2021 - unaniem aangenomen


  CPB/CDA - Motie M9 - Wanneperveen telt mee in Steenwijkerland - unaniem aangenomen
  VVD, CU en PvdA leggen een stemverklaring af.


  GL - Motie M10 - Opheffen ontheffing vaarverordening - verworpen
  2 stemmen voor: GL 2; Stemmen tegen 23: BGL 6, PvdA 4, CDA 3, VVD 4, CPB 3, CU 2,  D66 1


  GL - Motie M11 - Tender Duurzame energie - ingetrokken


  Op het ordevoorstel van de voorzitter om agendapunt 5.2 - Krediet verbouw De Ontmoeting in Eesveen tot dorpshuis - na de schorsing te bespreken stemt de raad in. Meerdere partijen willen het agendapunt bespreken. De vergadering wordt geschorst tot 18.30 tot 19.30 uur.


  Toezeggingen portefeuillehouder:
  - Scheringa - (Motie M4) Voor de begrotingsvergadering komt de portefeuillehouder met een plan van aanpak voor de realisatie op hoofdlijnen van nieuwe woonwagenplekken naar de raad
  - Scheringa - (Motie M5) De portefeuillehouder zegt toe dat er in 2021 een schouw zal plaatsvinden op de toegankelijkheid in Steenwijk. Nog dit jaar wordt met ondernemers gekeken naar een plan met ondernemers. Dit plan kan als blauwdruk functioneren in de (gefaseerde) uitrol naar de rest van de gemeente. Planning hiervoor kan niet worden gegeven.
  - Scheringa - (Motie M9) Portefeuillehouder zegt toe de punten van de motie voor 1 maart 2022 te kunnen afronden:
  * Zo spoedig mogelijk in gesprek te gaan met Dorpsbelang Wanneperveen en duidelijkheid te geven over de mogelijkheden voor woningbouw in Wanneperveen op korte, middellange en lange termijn;
  * Op zo kort mogelijke termijn een besluit te nemen over de locatie en de nieuwbouw van Samenlevingsschool de Lisdodde;
  * Dit af te ronden voor 1 maart 2022 en de Raad bij de begrotingsvergadering in november 2021 te informeren over de voortgang van deze ontwikkeling.
  - Bijl - Motie M2 Right to Challenge. De portefeuillehouder zegt toe dat informatie beter te vinden zal zijn op de website

  LTA - Amendementen

  Titel
  0% OZB wijziging kaders prijsinflatie gemeentelijke belastingen en rechten

  LTA - Moties

  Onderwerp
  Achterstand nieuwbouwwoningen
  Afschaffing hondenbelasting in gemeente Steenwijkerland
  Inhaalslag nieuwe woonwagenstandplaatsen
  Right to Challenge in Steenwijkerland
  Vervanging verlichting kerktoren Blokzijl al in 2021
  Wanneperveen telt ook mee in Steenwijkerland
  00:28:32 - 00:28:33 - Rob Bats
  00:28:33 - 00:28:39 - Tilko Gernaat
  00:28:41 - 00:29:12 - Rob Bats
  00:29:13 - 00:30:10 - Tilko Gernaat
  00:30:10 - 00:30:25 - Rob Bats
  00:30:25 - 00:30:37 - Mathinus Wolters
  00:30:37 - 00:30:39 - Rob Bats
  00:30:39 - 00:31:12 - Mathinus Wolters
  00:31:13 - 00:32:34 - Rob Bats
  00:32:35 - 00:35:16 - Miriam Slomp-Dekkers
  00:35:16 - 00:35:17 - Rob Bats
  00:35:17 - 00:36:11 - Miriam Slomp-Dekkers
  00:36:11 - 00:36:22 - Rob Bats
  00:36:23 - 00:37:10 - Jan Vredenburg
  00:37:12 - 00:37:14 - Rob Bats
  00:37:16 - 00:38:17 - Ronald van Vlijmen
  00:38:17 - 00:38:19 - Rob Bats
  00:38:20 - 00:38:40 - Miriam Slomp-Dekkers
  00:38:40 - 00:38:41 - Rob Bats
  00:38:42 - 00:39:00 - Ronald van Vlijmen
  00:39:00 - 00:39:03 - Rob Bats
  00:39:03 - 00:39:51 - Tilko Gernaat
  00:39:51 - 00:39:52 - Rob Bats
  00:39:53 - 00:41:43 - Henk Boxum
  00:41:43 - 00:41:49 - Rob Bats
  00:41:50 - 00:45:33 - Emmy Elgersma
  00:45:33 - 00:45:36 - Rob Bats
  00:45:36 - 00:46:21 - Tilko Gernaat
  00:46:21 - 00:46:36 - Rob Bats
  00:46:37 - 00:48:12 - André Bus
  00:48:12 - 00:48:18 - Rob Bats
  00:48:18 - 00:49:33 - Emmy Elgersma
  00:49:33 - 00:49:34 - Rob Bats
  00:49:34 - 00:50:42 - Steven Bunt
  00:50:42 - 00:50:56 - Rob Bats
  00:50:56 - 00:51:55 - Miriam Slomp-Dekkers
  00:51:55 - 00:51:57 - Rob Bats
  00:51:57 - 00:52:40 - Emmy Elgersma
  00:52:40 - 00:52:41 - Rob Bats
  00:52:42 - 00:52:56 - Ronald van Vlijmen
  00:52:56 - 00:52:57 - Rob Bats
  00:52:57 - 00:53:16 - Steven Bunt
  00:53:17 - 00:53:20 - Rob Bats
  00:53:20 - 00:53:24 - Ronald van Vlijmen
  00:53:24 - 00:53:32 - Rob Bats
  00:53:33 - 00:54:14 - Ronnie Lassche
  00:54:15 - 00:54:24 - Rob Bats
  00:54:25 - 00:54:46 - Miriam Slomp-Dekkers
  00:54:49 - 00:55:15 - Rob Bats
  00:55:15 - 00:57:46 - André Bus
  00:57:46 - 00:57:52 - Rob Bats
  00:57:52 - 00:58:18 - Jeroen Ziel
  00:58:19 - 00:58:20 - Rob Bats
  00:58:21 - 00:58:53 - Jan Vredenburg
  00:58:53 - 00:58:57 - Rob Bats
  00:58:58 - 00:59:49 - Ronald van Vlijmen
  00:59:49 - 00:59:52 - Rob Bats
  00:59:53 - 01:00:06 - Ronnie Lassche
  01:00:06 - 01:00:11 - Rob Bats
  01:00:12 - 01:01:31 - Emmy Elgersma
  01:01:31 - 01:01:38 - Rob Bats
  01:01:38 - 01:02:37 - André Bus
  01:02:37 - 01:02:39 - Rob Bats
  01:02:39 - 01:03:13 - Steven Bunt
  01:03:13 - 01:03:15 - Rob Bats
  01:03:15 - 01:04:54 - Emmy Elgersma
  01:04:54 - 01:05:13 - Rob Bats
  01:05:13 - 01:05:37 - Emmy Elgersma
  01:05:37 - 01:05:40 - Rob Bats
  01:05:40 - 01:06:17 - Henk Boxum
  01:06:18 - 01:06:21 - Rob Bats
  01:06:21 - 01:06:57 - Jeroen Ziel
  01:06:58 - 01:06:59 - Rob Bats
  01:06:59 - 01:08:04 - Emmy Elgersma
  01:08:04 - 01:08:27 - Rob Bats
  01:08:27 - 01:10:53 - André Bus
  01:10:53 - 01:11:03 - Rob Bats
  01:11:03 - 01:12:33 - Bert Beltman
  01:12:33 - 01:12:36 - Rob Bats
  01:12:37 - 01:13:06 - Jantina Drijfhout-Alkema
  01:13:06 - 01:13:08 - Rob Bats
  01:13:09 - 01:13:31 - Jan Vredenburg
  01:13:31 - 01:13:38 - Rob Bats
  01:13:38 - 01:14:08 - Marko Ferwerda
  01:14:08 - 01:14:11 - Rob Bats
  01:14:12 - 01:15:36 - Emmy Elgersma
  01:15:36 - 01:15:38 - Rob Bats
  01:15:38 - 01:15:59 - Ronald van Vlijmen
  01:15:59 - 01:16:01 - Rob Bats
  01:16:02 - 01:17:06 - Ronnie Lassche
  01:17:07 - 01:17:10 - Rob Bats
  01:17:10 - 01:17:44 - André Bus
  01:17:44 - 01:18:04 - Rob Bats
  01:18:04 - 01:19:17 - Steven Bunt
  01:19:19 - 01:19:21 - Rob Bats
  01:19:22 - 01:19:47 - Ronald van Vlijmen
  01:19:47 - 01:19:48 - Rob Bats
  01:19:48 - 01:19:49 - Ronald van Vlijmen
  01:19:49 - 01:20:11 - Steven Bunt
  01:20:11 - 01:20:13 - Rob Bats
  01:20:14 - 01:20:37 - Jan Vredenburg
  01:20:37 - 01:20:38 - Rob Bats
  01:20:38 - 01:21:05 - Steven Bunt
  01:21:05 - 01:21:06 - Rob Bats
  01:21:07 - 01:21:32 - Gidion Hoorn
  01:21:32 - 01:21:35 - Rob Bats
  01:21:35 - 01:22:10 - Jeroen Ziel
  01:22:10 - 01:22:12 - Rob Bats
  01:22:12 - 01:22:51 - Jantina Drijfhout-Alkema
  01:22:51 - 01:22:55 - Rob Bats
  01:22:56 - 01:24:16 - Emmy Elgersma
  01:24:16 - 01:24:19 - Rob Bats
  01:24:19 - 01:24:44 - Steven Bunt
  01:24:44 - 01:24:45 - Rob Bats
  01:24:45 - 01:25:24 - Bennie Daan
  01:25:24 - 01:25:26 - Rob Bats
  01:25:27 - 01:26:14 - Jan Vredenburg
  01:26:14 - 01:26:37 - Rob Bats
  01:26:37 - 01:30:46 - Mathinus Wolters
  01:30:46 - 01:30:47 - Rob Bats
  01:30:47 - 01:30:48 - Mathinus Wolters
  01:30:49 - 01:31:29 - Aletta Makken
  01:31:29 - 01:31:32 - Rob Bats
  01:31:33 - 01:33:39 - Clazinus Netjes
  01:33:39 - 01:33:40 - Rob Bats
  01:33:41 - 01:34:41 - Mathinus Wolters
  01:34:41 - 01:34:43 - Rob Bats
  01:34:43 - 01:34:45 - Mathinus Wolters
  01:34:45 - 01:34:48 - Rob Bats
  01:34:49 - 01:35:49 - Clazinus Netjes
  01:35:49 - 01:35:50 - Rob Bats
  01:35:50 - 01:36:05 - Mathinus Wolters
  01:36:05 - 01:36:06 - Rob Bats
  01:36:07 - 01:37:23 - Emmy Elgersma
  01:37:23 - 01:37:31 - Mathinus Wolters
  01:37:31 - 01:37:56 - Emmy Elgersma
  01:37:56 - 01:38:42 - Mathinus Wolters
  01:38:43 - 01:38:44 - Rob Bats
  01:38:44 - 01:39:29 - Emmy Elgersma
  01:39:29 - 01:39:30 - Rob Bats
  01:39:30 - 01:39:33 - Mathinus Wolters
  01:39:33 - 01:39:34 - Mathinus Wolters
  01:39:35 - 01:39:45 - Bennie Daan
  01:39:45 - 01:39:47 - Rob Bats
  01:39:47 - 01:40:53 - Jeroen Ziel
  01:40:53 - 01:40:55 - Rob Bats
  01:40:56 - 01:41:24 - Gidion Hoorn
  01:41:24 - 01:41:25 - Rob Bats
  01:41:26 - 01:41:49 - Aletta Makken
  01:41:49 - 01:41:50 - Rob Bats
  01:41:50 - 01:42:06 - Gidion Hoorn
  01:42:06 - 01:42:07 - Rob Bats
  01:42:08 - 01:42:47 - Clazinus Netjes
  01:42:47 - 01:42:49 - Rob Bats
  01:42:49 - 01:43:50 - Henk Boxum
  01:43:50 - 01:44:07 - Rob Bats
  01:44:07 - 01:45:47 - Mathinus Wolters
  01:45:47 - 01:45:53 - Rob Bats
  01:45:56 - 01:47:34 - Jantina Drijfhout-Alkema
  01:47:34 - 01:47:36 - Rob Bats
  01:47:37 - 01:48:25 - Aletta Makken
  01:48:25 - 01:48:28 - Rob Bats
  01:48:29 - 01:49:19 - Bert Beltman
  01:49:19 - 01:49:22 - Rob Bats
  01:49:26 - 01:50:22 - Ina Haveman-Regeling
  01:50:22 - 01:50:24 - Rob Bats
  01:50:25 - 01:50:52 - Tilko Gernaat
  01:50:52 - 01:50:58 - Rob Bats
  01:50:58 - 01:52:42 - Emmy Elgersma
  01:52:42 - 01:52:51 - Rob Bats
  01:52:54 - 01:52:56 - Rob Bats
  01:52:56 - 01:53:58 - Jan Vredenburg
  01:53:58 - 01:54:01 - Rob Bats
  01:54:01 - 01:54:37 - Mathinus Wolters
  01:54:37 - 01:54:49 - Rob Bats
  01:54:50 - 01:55:47 - Tilko Gernaat
  01:55:47 - 01:55:51 - Rob Bats
  01:55:51 - 01:56:25 - Tilko Gernaat
  01:56:25 - 01:56:27 - Rob Bats
  01:56:28 - 01:56:37 - Emmy Elgersma
  01:56:37 - 01:56:38 - Rob Bats
  01:56:38 - 01:56:42 - Rob Bats
  01:56:44 - 01:58:02 - Miriam Slomp-Dekkers
  01:58:02 - 01:58:04 - Rob Bats
  01:58:04 - 01:59:05 - Steven Bunt
  01:59:05 - 01:59:06 - Rob Bats
  01:59:07 - 02:00:19 - Clazinus Netjes
  02:00:19 - 02:00:30 - Rob Bats
  02:00:30 - 02:01:37 - Tilko Gernaat
  02:01:37 - 02:01:39 - Rob Bats
  02:01:39 - 02:02:23 - Helmich Ruitenberg
  02:02:23 - 02:02:24 - Rob Bats
  02:02:25 - 02:04:08 - Henk Boxum
  02:04:08 - 02:04:11 - Rob Bats
  02:04:11 - 02:04:16 - Ronald van Vlijmen
  02:04:16 - 02:04:18 - Rob Bats
  02:04:19 - 02:05:42 - Emmy Elgersma
  02:05:43 - 02:06:15 - Henk Boxum
  02:06:15 - 02:06:18 - Rob Bats
  02:06:19 - 02:07:45 - Clazinus Netjes
  02:07:45 - 02:07:49 - Rob Bats
  02:07:49 - 02:08:30 - Tilko Gernaat
  02:08:30 - 02:08:44 - Rob Bats
  02:08:47 - 02:08:50 - Rob Bats
  02:09:05 - 02:11:06 - Tilko Gernaat
  02:11:06 - 02:11:09 - Rob Bats
  02:11:09 - 02:12:32 - Miriam Slomp-Dekkers
  02:12:32 - 02:12:33 - Rob Bats
  02:12:34 - 02:13:41 - Jan Vredenburg
  02:13:41 - 02:13:42 - Rob Bats
  02:13:42 - 02:14:34 - Steven Bunt
  02:14:34 - 02:14:35 - Rob Bats
  02:14:36 - 02:15:05 - Jantina Drijfhout-Alkema
  02:15:06 - 02:15:11 - Rob Bats
  02:15:12 - 02:16:01 - Tilko Gernaat
  02:16:01 - 02:16:02 - Rob Bats
  02:16:03 - 02:16:59 - Emmy Elgersma
  02:16:59 - 02:17:00 - Rob Bats
  02:17:01 - 02:17:27 - Ronald van Vlijmen
  02:17:27 - 02:17:29 - Rob Bats
  02:17:29 - 02:18:15 - André Bus
  02:18:17 - 02:18:50 - Rob Bats
  02:18:50 - 02:19:50 - Ronnie Lassche
  02:19:50 - 02:19:54 - Rob Bats
  02:19:55 - 02:20:08 - Aletta Makken
  02:20:08 - 02:20:13 - Rob Bats
  02:20:13 - 02:20:19 - Marko Ferwerda
  02:20:20 - 02:20:23 - Rob Bats
  02:20:23 - 02:20:39 - Henk Boxum
  02:20:39 - 02:20:43 - Rob Bats
  02:20:44 - 02:21:00 - Emmy Elgersma
  02:21:01 - 02:21:05 - Rob Bats
  02:21:06 - 02:21:47 - Jeroen van Duijvenvoorde
  02:21:47 - 02:22:08 - Rob Bats
  02:22:08 - 02:23:47 - Gidion Hoorn
  02:23:48 - 02:23:51 - Rob Bats
  02:23:51 - 02:24:35 - Jan Vredenburg
  02:24:35 - 02:24:38 - Rob Bats
  02:24:38 - 02:25:22 - Helmich Ruitenberg
  02:25:22 - 02:25:25 - Rob Bats
  02:25:26 - 02:25:47 - Ronald van Vlijmen
  02:25:47 - 02:25:52 - Rob Bats
  02:25:54 - 02:26:25 - Henk Boxum
  02:26:25 - 02:26:26 - Rob Bats
  02:26:26 - 02:27:12 - Steven Bunt
  02:27:12 - 02:27:13 - Rob Bats
  02:27:16 - 02:28:01 - Bert Beltman
  02:28:01 - 02:28:02 - Rob Bats
  02:28:02 - 02:28:19 - Emmy Elgersma
  02:28:19 - 02:28:24 - Rob Bats
  02:28:24 - 02:28:59 - Gidion Hoorn
  02:29:00 - 02:29:12 - Rob Bats
  02:29:12 - 02:30:42 - Aletta Makken
  02:30:42 - 02:30:44 - Rob Bats
  02:30:45 - 02:31:51 - Gerrit Vinke
  02:31:51 - 02:31:52 - Rob Bats
  02:31:53 - 02:32:47 - Jantina Drijfhout-Alkema
  02:32:47 - 02:32:49 - Rob Bats
  02:32:49 - 02:32:51 - Gidion Hoorn
  02:32:51 - 02:32:59 - Jantina Drijfhout-Alkema
  02:32:59 - 02:33:12 - Gidion Hoorn
  02:33:13 - 02:33:15 - Rob Bats
  02:33:15 - 02:33:50 - Marko Ferwerda
  02:33:51 - 02:33:58 - Rob Bats
  02:33:59 - 02:34:54 - Jeroen Ziel
  02:34:55 - 02:34:58 - Rob Bats
  02:34:58 - 02:35:47 - Aletta Makken
  02:35:47 - 02:35:49 - Rob Bats
  02:35:49 - 02:35:51 - Jeroen Ziel
  02:35:51 - 02:35:55 - Rob Bats
  02:35:55 - 02:37:21 - Helmich Ruitenberg
  02:37:22 - 02:37:26 - Rob Bats
  02:37:26 - 02:37:45 - Jeroen Ziel
  02:37:45 - 02:37:50 - Rob Bats
  02:37:50 - 02:37:59 - Aletta Makken
  02:38:00 - 02:38:05 - Rob Bats
  02:38:06 - 02:38:44 - Emmy Elgersma
  02:38:45 - 02:38:53 - Rob Bats
  02:38:53 - 02:39:04 - Emmy Elgersma
  02:39:04 - 02:39:06 - Rob Bats
  02:39:06 - 02:39:19 - Jeroen Ziel
  02:39:20 - 02:39:37 - Rob Bats
  02:39:37 - 02:40:52 - Aletta Makken
  02:40:52 - 02:40:54 - Rob Bats
  02:40:58 - 02:41:01 - Rob Bats
  02:41:01 - 02:42:41 - Jeroen van Duijvenvoorde
  02:42:41 - 02:42:45 - Rob Bats
  02:42:47 - 02:43:58 - Richard Keizer
  02:43:58 - 02:44:00 - Rob Bats
  02:44:02 - 02:45:16 - Jan Vredenburg
  02:45:16 - 02:45:19 - Rob Bats
  02:45:20 - 02:46:12 - Jantina Drijfhout-Alkema
  02:46:13 - 02:46:19 - Rob Bats
  02:46:20 - 02:46:42 - Richard Keizer
  02:46:43 - 02:46:44 - Rob Bats
  02:46:44 - 02:46:47 - Jan Vredenburg
  02:46:47 - 02:46:55 - Richard Keizer
  02:46:55 - 02:47:22 - Jan Vredenburg
  02:47:22 - 02:47:26 - Rob Bats
  02:47:26 - 02:48:06 - Steven Bunt
  02:48:07 - 02:48:08 - Rob Bats
  02:48:08 - 02:48:20 - Gidion Hoorn
  02:48:20 - 02:48:24 - Rob Bats
  02:48:25 - 02:49:26 - Emmy Elgersma
  02:49:26 - 02:49:27 - Rob Bats
  02:49:27 - 02:49:50 - Jan Vredenburg
  02:49:51 - 02:50:01 - Emmy Elgersma
  02:50:01 - 02:50:11 - Rob Bats
  02:50:12 - 02:51:22 - Aletta Makken
  02:51:22 - 02:51:24 - Rob Bats
  02:51:24 - 02:52:07 - Jantina Drijfhout-Alkema
  02:52:07 - 02:52:13 - Rob Bats
  02:52:13 - 02:52:32 - Richard Keizer
  02:52:32 - 02:52:37 - Rob Bats
  02:52:37 - 02:52:43 - Richard Keizer
  02:52:44 - 02:53:00 - Aletta Makken
  02:53:00 - 02:53:27 - Rob Bats
  03:24:52 - 03:25:13 - Rob Bats
  03:25:13 - 03:25:26 - Mathinus Wolters
  03:25:26 - 03:26:02 - Rob Bats
  03:26:15 - 03:30:26 - Marcel Scheringa
  03:30:26 - 03:30:27 - Rob Bats
  03:30:27 - 03:30:40 - Jan Vredenburg
  03:30:40 - 03:32:26 - Marcel Scheringa
  03:32:26 - 03:32:28 - Rob Bats
  03:32:28 - 03:33:35 - Marcel Scheringa
  03:33:35 - 03:33:38 - Rob Bats
  03:33:39 - 03:34:15 - Emmy Elgersma
  03:34:16 - 03:40:31 - Marcel Scheringa
  03:40:31 - 03:40:35 - Rob Bats
  03:40:35 - 03:40:58 - Aletta Makken
  03:40:59 - 03:41:06 - Marcel Scheringa
  03:41:06 - 03:41:07 - Rob Bats
  03:41:07 - 03:41:08 - Marcel Scheringa
  03:41:08 - 03:41:26 - Mathinus Wolters
  03:41:26 - 03:41:30 - Rob Bats
  03:41:31 - 03:41:59 - Marcel Scheringa
  03:41:59 - 03:42:00 - Rob Bats
  03:42:01 - 03:42:18 - Mathinus Wolters
  03:42:18 - 03:42:19 - Rob Bats
  03:42:19 - 03:42:25 - Marcel Scheringa
  03:42:26 - 03:42:27 - Rob Bats
  03:42:27 - 03:42:50 - Gerrit Vinke
  03:42:50 - 03:43:06 - Rob Bats
  03:43:07 - 03:43:09 - Rob Bats
  03:43:55 - 03:47:08 - Marcel Scheringa
  03:47:08 - 03:47:10 - Rob Bats
  03:47:10 - 03:48:02 - Clazinus Netjes
  03:48:03 - 03:49:12 - Marcel Scheringa
  03:49:12 - 03:50:07 - Clazinus Netjes
  03:50:07 - 03:50:20 - Marcel Scheringa
  03:50:20 - 03:50:22 - Rob Bats
  03:50:22 - 03:50:47 - Helmich Ruitenberg
  03:50:47 - 03:50:50 - Marcel Scheringa
  03:50:50 - 03:50:52 - Helmich Ruitenberg
  03:50:52 - 03:50:54 - Marcel Scheringa
  03:50:55 - 03:50:56 - Rob Bats
  03:50:56 - 03:51:17 - Henk Boxum
  03:51:18 - 03:52:33 - Marcel Scheringa
  03:52:33 - 03:52:34 - Rob Bats
  03:52:38 - 03:53:13 - Jannes Mulder
  03:53:13 - 03:53:16 - Rob Bats
  03:53:16 - 03:54:52 - Marcel Scheringa
  03:54:52 - 03:54:54 - Rob Bats
  03:54:55 - 03:55:32 - Gidion Hoorn
  03:55:32 - 03:55:33 - Rob Bats
  03:55:39 - 03:56:49 - Marcel Scheringa
  03:56:49 - 03:56:59 - Rob Bats
  03:57:19 - 04:00:16 - Tiny Bijl-Oord
  04:00:16 - 04:00:18 - Rob Bats
  04:00:19 - 04:00:52 - Jantina Drijfhout-Alkema
  04:00:52 - 04:01:42 - Tiny Bijl-Oord
  04:01:42 - 04:01:44 - Rob Bats
  04:01:45 - 04:02:27 - André Bus
  04:02:27 - 04:02:44 - Tiny Bijl-Oord
  04:02:44 - 04:02:46 - André Bus
  04:02:46 - 04:02:54 - Rob Bats
  04:02:54 - 04:03:08 - André Bus
  04:03:08 - 04:03:28 - Rob Bats
  04:03:28 - 04:03:29 - Tiny Bijl-Oord
  04:03:29 - 04:03:30 - Rob Bats
  04:03:30 - 04:03:43 - Tiny Bijl-Oord
  04:03:44 - 04:04:01 - Rob Bats
  04:04:25 - 04:07:13 - Bram Harmsma
  04:07:13 - 04:07:14 - Rob Bats
  04:07:14 - 04:07:40 - Tilko Gernaat
  04:07:40 - 04:07:41 - Rob Bats
  04:07:41 - 04:08:09 - Bram Harmsma
  04:08:09 - 04:08:13 - Rob Bats
  04:08:13 - 04:08:41 - Aletta Makken
  04:08:41 - 04:08:53 - Bram Harmsma
  04:08:53 - 04:08:54 - Rob Bats
  04:08:55 - 04:09:17 - Emmy Elgersma
  04:09:17 - 04:09:48 - Bram Harmsma
  04:09:50 - 04:09:51 - Rob Bats
  04:09:51 - 04:10:09 - Aletta Makken
  04:10:11 - 04:10:33 - Bram Harmsma
  04:10:33 - 04:10:34 - Rob Bats
  04:10:34 - 04:10:45 - Aletta Makken
  04:10:45 - 04:10:50 - Bram Harmsma
  04:10:51 - 04:12:02 - Rob Bats
  04:24:19 - 04:24:44 - Rob Bats
  04:24:44 - 04:24:52 - Mathinus Wolters
  04:24:52 - 04:25:03 - Rob Bats
  04:25:03 - 04:25:34 - Aletta Makken
  04:25:34 - 04:25:54 - Rob Bats
  04:25:54 - 04:26:07 - Tilko Gernaat
  04:26:07 - 04:26:26 - Rob Bats
  04:26:26 - 04:26:37 - Miriam Slomp-Dekkers
  04:26:37 - 04:26:39 - Rob Bats
  04:26:39 - 04:26:43 - Ronald van Vlijmen
  04:26:43 - 04:26:50 - Rob Bats
  04:26:50 - 04:26:52 - Emmy Elgersma
  04:26:52 - 04:28:41 - Rob Bats
  04:28:41 - 04:28:57 - Tilko Gernaat
  04:28:57 - 04:28:58 - Rob Bats
  04:28:58 - 04:29:40 - Emmy Elgersma
  04:29:40 - 04:29:41 - Rob Bats
  04:29:41 - 04:29:49 - Jan Vredenburg
  04:29:49 - 04:29:51 - Rob Bats
  04:29:51 - 04:30:13 - Henk Boxum
  04:30:13 - 04:30:17 - Rob Bats
  04:30:17 - 04:30:35 - Ronald van Vlijmen
  04:30:35 - 04:34:26 - Rob Bats
  04:34:26 - 04:35:14 - Emmy Elgersma
  04:35:14 - 04:35:32 - Steven Bunt
  04:35:32 - 04:36:25 - Emmy Elgersma
  04:36:25 - 04:36:30 - Rob Bats
  04:36:30 - 04:36:33 - Ronald van Vlijmen
  04:36:33 - 04:36:39 - Rob Bats
  04:36:39 - 04:36:45 - Jan Vredenburg
  04:36:45 - 04:37:42 - Rob Bats
  04:37:42 - 04:38:08 - Emmy Elgersma
  04:38:08 - 04:39:11 - Rob Bats
  04:39:11 - 04:39:39 - Jantina Drijfhout-Alkema
  04:39:39 - 04:39:43 - Rob Bats
  04:39:43 - 04:39:45 - Steven Bunt
  04:39:45 - 04:39:50 - Rob Bats
  04:39:50 - 04:40:05 - Emmy Elgersma
  04:40:05 - 04:40:46 - Rob Bats
  04:40:46 - 04:41:03 - Ronald van Vlijmen
  04:41:03 - 04:42:50 - Rob Bats
  04:42:50 - 04:43:15 - Miriam Slomp-Dekkers
  04:43:15 - 04:44:27 - Rob Bats
  04:44:27 - 04:44:45 - Miriam Slomp-Dekkers
  04:44:45 - 04:46:09 - Rob Bats
  04:46:09 - 04:46:29 - Jantina Drijfhout-Alkema
  04:46:29 - 04:46:32 - Rob Bats
  04:46:32 - 04:46:45 - Steven Bunt
  04:46:45 - 04:47:01 - Rob Bats
  04:47:01 - 04:47:22 - Bert Beltman
  04:47:22 - 04:49:28 - Rob Bats
  04:49:28 - 04:50:12 - Aletta Makken
 4. 5.1.2

  Bijlagen

  LTA - Toezeggingen

  Onderwerp
  Informatie betreffende Right to Challenge
  Plan van aanpak nieuwe woonwagenstandplaatsen
  Steenwijkerland, vanaf 2022 toegankelijk voor iedereen
  Wanneperveen telt ook mee in Steenwijkerland
 5. 5.2

  Voorstelnummer 2021-RAAD-00032
  Portefeuille Scheringa

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BGL (6), Fractie CDA (3), Fractie CPB (3), Fractie CU (2), Fractie D66 (1), Fractie GroenLinks (2), Fractie PvdA (4), Fractie VVD (4)

  Besluit

  De raad besluit unaniem (met 25 stemmen):
  een krediet beschikbaar te stellen van € 656.000 voor de verbouw van De Ontmoeting in Eesveen naar een dorpshuis en dit bedrag te dekken uit de Algemene reserve vrij besteedbaar.

  05:53:40 - 05:54:05 - Rob Bats
  05:54:05 - 05:54:26 - Aletta Makken
  05:54:26 - 05:54:39 - Rob Bats
  05:54:39 - 05:55:02 - Aletta Makken
  05:55:02 - 05:55:07 - Rob Bats
  05:55:07 - 05:56:11 - Miriam Slomp-Dekkers
  05:56:12 - 05:56:15 - Rob Bats
  05:56:16 - 05:57:17 - Gerrit Vinke
  05:57:17 - 05:57:20 - Rob Bats
  05:57:20 - 05:57:21 - Gerrit Vinke
  05:57:21 - 05:58:11 - Jantina Drijfhout-Alkema
  05:58:12 - 05:58:15 - Rob Bats
  05:58:15 - 05:59:02 - Jannes Mulder
  05:59:02 - 05:59:06 - Rob Bats
  05:59:06 - 05:59:45 - Emmy Elgersma
  05:59:45 - 05:59:47 - Rob Bats
  05:59:47 - 06:01:11 - Bennie Daan
  06:01:11 - 06:01:13 - Rob Bats
  06:01:13 - 06:01:29 - Ronnie Lassche
  06:01:29 - 06:03:18 - Rob Bats
 6. 6

  Besluit

  Er zijn geen vragen ingediend.

  05:53:40 - 05:54:05 - Rob Bats
  05:54:05 - 05:54:26 - Aletta Makken
  05:54:26 - 05:54:39 - Rob Bats
  05:54:39 - 05:55:02 - Aletta Makken
  05:55:02 - 05:55:07 - Rob Bats
  05:55:07 - 05:56:11 - Miriam Slomp-Dekkers
  05:56:12 - 05:56:15 - Rob Bats
  05:56:16 - 05:57:17 - Gerrit Vinke
  05:57:17 - 05:57:20 - Rob Bats
  05:57:20 - 05:57:21 - Gerrit Vinke
  05:57:21 - 05:58:11 - Jantina Drijfhout-Alkema
  05:58:12 - 05:58:15 - Rob Bats
  05:58:15 - 05:59:02 - Jannes Mulder
  05:59:02 - 05:59:06 - Rob Bats
  05:59:06 - 05:59:45 - Emmy Elgersma
  05:59:45 - 05:59:47 - Rob Bats
  05:59:47 - 06:01:11 - Bennie Daan
  06:01:11 - 06:01:13 - Rob Bats
  06:01:13 - 06:01:29 - Ronnie Lassche
  06:01:29 - 06:03:18 - Rob Bats
 7. 7

  Bijlagen

  Besluit

  De lijst ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld.

  06:02:17 - 06:03:18 - Rob Bats
 8. 8

  Besluit

  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

  06:02:24 - 06:03:18 - Rob Bats
 9. 9

  Zie “Overzichten” in de iBabs-app of het Raadsinformatiesysteem.

  Besluit

  Er zijn geen vragen of opmerkingen bij de Lange Termijnagenda

 10. 10

  Besluit

  De voorzitter sluit om 19.40 uur de vergadering. Hij wenst ieder een fijn en veilig zomerreces.